LetsGig & Mecenat
Gigg från: Sveriges Lantbruksuniversitet

Professor i internmedicin häst

  • Skola & utbildning

Uppsala

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag. Ämnesbeskrivning Ämnet internmedicin häst omfattar diagnostik, patofysiologi och behandling av sjukdomar hos hästdjur. Ämnet inkluderar olika subdiscipliner till exempel dermatologi, endokrinologi, gastroenterologi, klinisk immunologi, infektionssjukdomar, kardiologi, nefrologi, onkologi, pulmonologi, neonatalvård och urologi med flera. Arbetsuppgifter I anställningen ingår att: • utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom ämnet • utveckla, leda och medverka i undervisning på såväl grundläggande som avancerad nivå • handleda doktorander • samarbeta med forskargrupper inom och utanför SLU • utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med forskare, industri, näring och samhället i övrigt • kommunicera forskningsresultat och relevant kunskap till samhället • aktivt söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå • utföra administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet. I anställningen ingår också att arbeta kliniskt med internmedicin häst.  Behörighet Den sökande ska: • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen • ha doktorsexamen samt docentkompetens eller motsvarande • vara pedagogisk skicklig och ha visat förmåga att integrera forskning och vetenskapliga perspektiv i sin undervisning • ha dokumenterad erfarenhet som huvudhandledare för doktorander under hela doktorandtiden fram till godkänd doktorsexamen • ha visat förmåga att leda och utveckla en framgångsrik forskargrupp • ha visat förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens • ha internationell specialiststatus (”diplomate”) inom internmedicin häst. Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.  Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas: • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning • förmåga att självständigt initiera och leda innovativ forskning • förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens • dokumenterad vetenskaplig skicklighet på hög internationell nivå inom ämnet.  Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas: • planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning • handledning av doktorander och studenter på grund- och avancerad nivå • pedagogisk vision • högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper. Vidare beaktas dokumenterad erfarenhet av:  • att utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin • samverkan med det omgivande samhället • att informera om forskning och utvecklingsarbete • kliniskt arbete inom intermedicin häst. Prövningen av den pedagogiska och kliniska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten, samt skickligheten i övriga bedömningsgrunder.  Sista ansökningsdatum: 2020-08-09 Placering/ort: Uppsala Omfattning: 100% Anställningsform: Tillsvidare Tillträde: Enligt överenskommelse Ansökan: Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands. Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här. Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Sveriges Lantbruksuniversitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2020-08-09
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!