LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lunds Universitet

Doktorand i datavetenskap med inriktning ingenjörsmässig mjukvaruutveckling

  • Skola & utbildning

Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald. Projektbeskrivning Detta projekt syftar till att designa metoder och verktyg för ingenjörsmässig mjukvaruutveckling för att stödja dataekosystem i samverkan mellan olika företag (business-to-business, B2 B). Med nya tillämpningar av maskininlärning inom den digitaliserade industrisektorn (Industri 4.0) växer behovet av stora datamängder för träning. Att dela data mellan organisationer för deras mjukvaru- och systemutveckling kan ge ömsesidig nytta, men behöver balanseras mot affärsvärdet för data och stödjas av verktyg för access och förädling samt skydd för datakällornas integritet och säkerhet. För öppen källkod erbjuder verktyg som Git, Jenkins och Gerrit en låg tröskel till arbete med distribuerade versioner, granskning och test av mjukvara. Detta projekt syftar till att förstå behoven för motsvarande metoder och verktyg i B2 B dataekosystem samt designa sådana verktyg. Detta inkluderar stöd för versionering, kryptering, differentiell integritet, licensiering, underhåll och samverkan kring delade datamängder, i linje med affärsmodeller för datadelning inom Industri 4.0. Den aktuella doktorandtjänsten är en del av forskningsprojektet ”B2 B Data Sharing for Industry 4.0 Machine Learning”, som också inkluderar ett parallellt doktorandprojekt inom affärsmodellinnovation vid Linköpings universitet. Forskningen finansieras av ELLIIT, en plattform för forskning inom informationsteknologi sett ur ett brett perspektiv. Det övergripande målet för ELLIIT är att stödja vetenskaplig excellens i kombination med industriell påverkan och relevans. ELLIIT strävar efter korsbefruktning mellan discipliner och utmärker sig genom kvalitet och synlighet genom att i ett internationellt perspektiv ses som en av de främsta forskningsorganisationerna inom området. Arbetsuppgifter Doktorandtjänsten innehåller tre huvuddelar: - Forskningsprojektet, som inkluderar resor till konferenser, seminarier etc. - Doktorandkurser, lokalt och internationellt (90 högskolepoäng) - Undervisning (maximalt 20%), inklusive laborationshandledning och examination. Denna del kan inkludera annan institutionstjänstgöring med medbestämmande, jämställdhet- och likabehandlingsfrågor, arrangemang av seminarier och likande. Behörighet Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har - avlagt examen på avancerad nivå eller - fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller - på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Kraven på särskild behörighet för datavetenskap uppfyller den som har: - minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller - civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, teknisk fysik, eller teknisk matematik. Övriga krav: - Mycket god kunskap om den ingenjörsmässiga mjukvaruutvecklingens teori och praktik - Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift - Förmåga att arbeta både enskilt och i små grupper Bedömningsgrunder Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas: - Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. - Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. - Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. - Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. Övriga meriter: - Industrierfarenhet, särskilt inom Industri 4.0 - Bidrag till öppen källkodsutveckling - Kunskap och färdighet inom konfigurationshantering av mjukvara - God programmeringsförmåga - Förståelse för maskininlärning och artificiell intelligens Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Villkor Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lunds Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-05
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!