LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lunds Universitet

Doktorand i datavetenskap med fokus på datorarkitektur

  • Skola & utbildning

Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald. Vi erbjuder en doktorandtjänst till behöriga sökande intresserade av parallella datorer, datorarkitektur, maskininlärning och stream-applikationer. Den planerade forskningen är inriktad mot metoder för systemmodellering, analys och optimering, samt förbättring av datorarkitekturer för maskininlärning för applikationer där prestanda, energianvändning och tillförlitlighet är avgörande. Projektbeskrivning Doktorandtjänsten är en del av ett externt finansierat forskningsprojekt på nationell nivå som genomförs med forskningsgrupper från två andra universitet i Sverige. Projektet undersöker nya tekniker inom datorarkitektur, runtime-system, kompilatorer och gränssnitt för högnivåprogrammering där målsättningen är att generalisera nuvarande hårdvara och systemprogramvara för AI-hårdvaruacceleration för att denna ska kunna användas för mer generella beräkningar. Doktorandtjänsten kommer att fokusera på modellering och analys av nya datorarkitekturer baserade på AI-hårdvaruacceleration (som t.ex tensorkärnor i nyare GPUer, systoliska arrayer såsom i TPUer, och rekonfigurerbara arkitekturer) för tillämpning på applikationer med stream processing. Målet är att skapa virtuella plattformar som stödjer avancerad systemnivåkonstruktion av dessa arkitekturer, på olika nivåer av granularitet, noggrannhet och abstraktion när dessa exekverar stream-applikationer, med syftet att få fram relevant data och återkoppling som kan bidra till att föra utvecklingen av dessa arkitekturer framåt. Arbetsuppgifter Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser (minst 80%). I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden. Behörighet Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som: - avlagt examen på avancerad nivå, eller - fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller - på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet datavetenskap uppfyller den som har: - minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller - civilingenjörsexamen inom  datateknik, elektroteknik, informations-  och kommunikationsteknik,  teknisk fysik, eller teknisk matematik. Övriga krav: - Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. Bedömningsgrunder Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas: - Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. - Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. - Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. - Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet. Övriga meriter: - erfarenhet inom design på systemnivå och relevanta teknologier (t.ex System C och TLM), - mycket goda färdigheter inom ett eller flera relevanta programspråk (t.ex Java, C, C++), - erfarenhet inom parallellprogrammering (t.ex Open MP, CUDA) och parallelldatorarkitektur (t.ex multicores, manycores, GPUer och TPUer), - en bakgrund inom datorarkitektur och hårdvarukonstruktion, - erfarenhet inom maskininlärning, - kunskap om kompilatorer, - dokumenterad färdighet att skriva vetenskapliga och tekniska rapporter och en publikationslista. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Anställningsvillkor Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap. 1-7 §§. Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla personligt brev, CV, examensbevis eller motsvarande, lista med kursbetyg, kontaktuppgifter till två referenser, samt övrigt som du önskar åberopa. I ditt personliga brev ska du motivera till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lunds Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-06
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!