LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lunds Universitet

Doktorand i biomedicinsk teknik

  • Skola & utbildning

Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald. Doktorand i biomedicinsk teknik med inriktning mot kardiovaskulär bildanalys Ämnesbeskrivning Biomedicinsk teknik omfattar teoretisk och experimentell verksamhet som utgående från en teknikvetenskaplig kunskapsbas adresserar frågeställningar kopplade till medicinska och medicintekniska forskningsområden. Arbetsuppgifter Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. Det egna forskningsarbetet kommer att omfatta utveckling av nya kardiovaskulära bildanalysmetoder för forskning och användning i klinisk och preklinisk miljö. Följande är exempel på uppgifter som kan ingå: - Utveckling av nya kardiovaskulära bildanalysmetoder med ett fokus på problem relaterade till segmentering - Strukturera stora mängder bilddata för använding i djupinlärning - Dataanalys och statistik - Författa akademiska publikationer och illustrationer - Presentera forskningsresultat muntligt och grafiskt vid nationella och internationella vetenskapliga konferenser - Biträda vid handledande av examensarbetare och studenter på grundnivå - Aktivt deltagande vid gruppmöten och seminarier Behörighet Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: - avlagt examen på avancerad nivå eller - fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller - på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Kraven på särskild behörighet för biomedicinsk teknik uppfyller den som har: - minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet. Övriga krav: - Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. Bedömningsgrunder Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas: - Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. - Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. - Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. - Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. Övriga meriter - Civilingenjör, gärna inom medicin och teknik, elektroteknik, teknisk fysik, eller motsvarande. Examen bör innehålla kurs/kurser inom bildanalys. - Erfarenhet från kardiovaskulär bildanalys - Erfarenheter av metoder för djupinlärning - Erfarenheter av mjukvaror såsom Matlab, Python, och Tensor Flow. - Erfarenhet av hantering och sortering av stora mängder bilddata för djupinlärning - Erfarenhet av att arbete och sätta upp beräkningsservrar eller Windows servrar Det är viktigt att vara strukturerad, självgående, initiativtagande, ihärdig och ha god samarbetsförmåga. Hänsyn kommer också att tas till personlig lämplighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Villkor Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Till ansökan bör rapport från examensarbete bifogas samt i förekommande fall även max en (1) vetenskaplig publikation, ett konferensbidrag eller en rapport som du bidragit till. Det bör framgå tydligt vad som varit ditt bidrag i arbetet respektive författandet. Ange även namn på handledare och projektledare för varje åberopat vetenskaplig arbete. Du ombeds även att svara på urvalsfrågorna. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lunds Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-07-26
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!