LetsGig & Mecenat
Gigg från: Karlstads Universitet

Doktorand i biologi

  • Skola & utbildning

Karlstad

Bakgrund Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i biologi med inriktning mot samhälls- och landskapsekologi vid Institutionen för miljö- och livsvetenskaper. Huvudsyftet med projektet är att utveckla metoder för evidensbaserad bekämpning och monitorering av den invasiva blomsterlupinen (Lupinus polyphyllus) längs artrika vägkanter. Naturresurs Rinnande Vatten (NRRV), är en forskningsmiljö inom Institutionen för miljö- och livsvetenskaper som bedriver såväl grundläggande som tillämpad forskning. Inom forskningsmiljön är man intresserad av hållbar användning av naturresurser och strävar efter att finna lösningar på miljöproblem som gynnar såväl det mänskliga samhället som naturen. Forskningsområden som berörs av NRRV inkluderar vattenkraftens effekter på konnektivitet, akvatisk-terrestra interaktioner och habitat, vinterekologi under globala klimatförändringar, landskapsekologi, hotade arter och miljövård (http://www.nrrv.se). Många forskningsprojekt genomförs i samarbete med olika aktörer från industrin, myndigheter, intresseorganisationer och markägare. Arbetsuppgifter Huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera, genomföra och analysera fältexperiment för att (i) identifiera den lämpligaste tidpunkten för bekämpning av blomsterlupin, (ii) utvärdera effekterna av olika slåttertidpunkter och (iii) undersöka olika okonventionella kontrollåtgärder på blomsterlupin och den inhemska vegetationen. Dessutom ska doktoranden använda geografiska informationssystem (GIS) och obemannad flygfarkost (UAV) för att (iv) utveckla en metod för kostnadseffektiv övervakning av lupinpopulationer och för bedömning av kontrollåtgärder på landskapsnivå. En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen. En doktorand arbetar självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete samt delta i undervisning och administration. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 procent av full arbetstid. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är doktoranden på plats och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen. Behörighet För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i biologi har den som godkänts för minst 120 hp i biologi inklusive ett projektarbete (examensarbetet) på magister- eller masternivå omfattande 30 hp. Antagning och bedömningsgrunder För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning. Bedömningsgrunder: särskild vikt kommer att läggas på (1) kandidatens akademiska prestation med hänsyn till betyg och kursbredd samt kvalité på examensarbete på D-nivå (30 hp), (2) förmågan att framgångsrikt avsluta utbildningsprogrammet och att producera en avhandling av stort vetenskapligt värde och originalitet samt (3) dokumenterad kunskap av GIS, experimentell design, statistisk modellering och fältarbete. Stor vikt läggs på erfarenheter av samhälls- och landskapsekologi. Dessutom fästs stor vikt vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. Eftersom doktoranden kommer att ansvara för kommunikation med berörda myndigheter på nationell, regional och lokal nivå är kunskaper i svenska meriterande. Mycket goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift, samt B-körkort krävs. Den sökande förväntas vara verksam på universitetet och delta i forskningsmiljön. Villkor Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid (först ett år som därefter kan förlängas med högst två år i taget) med tillträde enligt överenskommelse. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander. Anställningen startar i april 2021 eller enligt överenskommelse. Övrigt Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Ansökan Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef eller motsvarande. Ansökan ska innehålla: - ett personligt brev där den sökande beskriver bakgrunden till sitt intresse för den sökta anställningen, - en meritförteckning (CV), - examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum, - kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande, - om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter, - eventuellt rekommendationsbrev. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress: Karlstads universitet Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap Emelie Hessel 651 88 KARLSTAD Sista ansökningsdag: 2021-04-12 Ange referensnummer: REK 2021/23 Välkommen med din ansökan! Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Karlstads Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-12
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!