LetsGig & Mecenat
Gigg från: Högskolan Väst

Doktorand i AIL med inriktning mot HR och hållbara organisationer

  • Skola & utbildning

Trollhättan

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden. Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Högskolan Väst söker nu en doktorand i Arbetsintegrerat lärande med inriktning mot HR och hållbara organisationer Doktorandens vetenskapliga arbete Doktorandprojektet handlar om HR-funktionens roll för hållbara organisationer. Organisationers kapacitet och vilja att integrera hållbarhetsaspekter i alla led av verksamheten bedöms vara avgörande för att hållbarhetsmålen ska uppnås. Ofta betonas utmaningarna av en sådan integrering och de målkonflikter som kan uppstå mellan miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensioner. Istället för att lägga tyngdvikten på uppkomna problem i ledning och organisering av hållbarhetsarbetet, utgår detta doktorandprojekt från ett resursbaserat synsätt där fokus läggs på lösningarna och hur fungerande delar av verksamheten samt resurser och tillgångar med särskilt fokus på humankapital kan stärkas för att utveckla hållbarhetsarbetet. Projekt fokuserar med andra ord på organisationers förmåga till hållbara förändringar och utvecklingsorientering där vikten av och förutsättningar för lärande i arbete betonas. I projektet adresseras således omställningen mot hållbara organisationer utifrån arbetsintegrerat lärande. Ämnesområde: Arbetsintegrerat lärande Det är ett tvärvetenskapligt forskarutbildningsämne med anknytning till i första hand samhällsvetenskaperna och humaniora. Ämnet Arbetsintegrerat lärande definieras av att problemställningar inriktas på relationen mellan arbetsliv och lärande. Begreppet lärande förstås i vid bemärkelse och omfattar förändrings- och socialisationsprocesser kopplade till kunskap och kompetens. I fokus är arbetslivets och lärandets villkor, organisering, processer, innehåll, former och konsekvenser. Forskningen karakteriseras av samverkan med det omgivande samhället. Forskningsmiljö: Doktoranden tillhör forskarutbildningen inom AIL vid Högskolan Väst. Doktorandprojektet kommer också att bedrivas i nära samarbete med andra doktorander och forskare vid Högskolan Västs forskningsmiljö ”Positiva organisations- och ledarskapsstudier” (POLS) vid institutionen för Individ och Samhälle samt i forskningsmiljön ”Lärande i och för det nya arbetslivet” (LINA https://www.hv.se/LINA). Arbetsuppgifter: Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Som doktorand ägnas anställningstiden framförallt åt forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer är 20 % av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2§). Eventuell institutionstjänstgöring (20 %) genomförs i huvudsak inom undervisningsfältet AIL. Behörighetskrav: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på grund- och avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i AIL har den vars examen på avancerad nivå har en relevant inriktning med anknytning till forskarutbildningsämnet, exempelvis inom området Hr, beteendevetenskap, personalvetenskap eller annat angränsande ämnesområde. Kunskaper kan ha inhämtats inom eller utom landet. För mer information se 3.1 och 3.2 i Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Arbetsintegrerat Lärande, Dnr U 2019/378: https://www.hv.se/forskning/forskarutbildning/kursutbud/arbetsintegrerat-larande/ Bedömningsgrunder: Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningsgrunder hittas i 3.3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Arbetsintegrerat Lärande, Dnr U 2019/378: https://www.hv.se/forskning/forskarutbildning/kursutbud/arbetsintegrerat-larande/ I urvalsarbetet kan arbetsprov komma att tillämpas. Kvalifikationer: Förutom formella behörighetskrav är det meriterande med dokumenterad erfarenhet av praktiskt personalarbete/arbete med HR-frågor, undervisning inom det personalvetenskapliga kunskapsfältet samt dokumenterad god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Varaktighet: En anställning som doktorand ska gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Anställningen motsvarar fyra års heltidsstudier under maximalt åtta år (Högskoleförordningen 5 kap 7§). Ansökan Görs digitalt via: https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/ Ansökan ska bestå av: - CV/Meritförteckning - Personligt brev - Idéskiss inom forskningsämnet som innehåller: - En beskrivning av ditt intresse för och tidigare erfarenheter av forskningsområdet - En beskrivning och argumentation för vad som är särskilt intressant att undersöka inom tjänstens område. - En beskrivning av hur den undersökning du skulle vilja genomföra kan utformas för att utveckla kunskap inom forskningsområdet. - Examensarbete på avancerad nivå, samt eventuell licentiat uppsats. - Examensintyg på grund- och avancerad nivå. Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska. Vid översättning bifogas även originaltext. Din ansökan skall vara Högskolan Väst tillhanda senast 2021-06-13

Högskolan Väst

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-06-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!