LetsGig & Mecenat
Gigg från: Kungliga Tekniska Högskolan

Biträdande lektor i teknisk akustik

  • Skola & utbildning

Stockholm

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Ämnesområde Teknisk akustik. Ämnesbeskrivning Ämnet innefattar studier av generering, utbredning eller dämpning av ljud och vibrationer med tillämpningar inom komplexa mekaniska strukturer, system, material och media. Det inbegriper metodutveckling och en kombination av numeriska och experimentella studier. Arbetsuppgifter Anställningen omfattar forskning och undervisning inom ämnesområdet. Inom forskning förväntas den biträdande lektorn skapa nya nätverk inom och utom KTH samt aktivt ansöka om forskningsfinansiering. Den biträdande lektorn förväntas undervisa på grund- och avancerad nivå inom ämnet. Detta innefattar utveckling av befintliga och nya kurser och handledning av examensarbeten inom ämnesområdet. Vissa administrativa uppgifter ingår också. Den biträdande lektorn förväntas kunna undervisa på svenska inom fyra år. Vid behov upprättas en språkplan som stöd i samband med anställning. Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen. Behörighet Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil. Det är av högsta betydelse att den sökande har - potential till meritering för högre läraranställning. Häri inbegrips potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom aktuellt ämnesområde samt förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde. - vetenskaplig skicklighet visad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, deltagande i forskningssamarbeten samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom exempelvis gransknings- eller sakkunniguppdrag. - intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling inom aktuellt ämnesområde.  Det är även av betydelse att den sökande har - postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid. Erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin eller andra organisationer bedömas motsvara en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat lärosäte. - intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet. - administrativ skicklighet.  Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning. Förmåga att undervisa på svenska är en merit som tillmäts stor vikt vid ansökan om befordran. Fackliga representanter Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. Ansökan Utforma din ansökan enligt http://www.kth.se/om/work-at-kth/cv-mall-for-anstallning-av-larare-1.471907 Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Övrigt Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst sex år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst åtta år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor. För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.803581!/Anställningsordning vid KTH.pdf Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund. För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440 KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, https://www.kth.se/en/om/work-at-kth/relocation Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kungliga Tekniska Högskolan

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-23
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!