LetsGig & Mecenat
Gigg från: Havs- och Vattenmyndigheten

Utredare inom miljöprövning och vägledning

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Göteborg

Havs- och vattenmyndigheten (Ha V) arbetar på regeringens uppdrag. Med utgångspunkt i ekosystemens och människans behov arbetar vi kunskapsbaserat och koordinerat för att uppnå en hållbar förvaltning av våra vattenresurser, både i hav och sötvatten och inom fisket. Vi är cirka 400 engagerade medarbetare och konsulter som tillsammans skapar en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter att hela tiden lära nytt. Avdelningen för vattenförvaltning ansvarar för arbetet med förvaltning av sjöar, vattendrag och kustvatten, skydd av naturtyper och arter, svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten, de akvatiska delarna av Art- habitatdirektivet, samt andra frågor om biologisk mångfald. Miljöprövningsenheten deltar i miljöprövningar som gäller frågor för havs- och vattenmiljön eller fisket samt arbetar med tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen inom myndighetens ansvarsområden. Detta är en av två tjänster på samma enhet. Denna tjänst är lite mer nischad mot havsrelaterade verksamheter.   Mer om Miljöprövningsenheten Enheten för miljöprövning ger tillsynsvägledning inom miljöbalkens område om vattenverksamhet, enskilda avlopp, fiske- och vattenbruk, dumpning, vattenskyddsområden, miljökvalitetsnormer, skydd av grundvatten samt invasiva främmande vattenanknutna arter. Vägledning ges genom framtagande av rapporter, webbtexter, handläggarträffar etc. Vårt vägledningsarbete omfattar även myndighetens medverkan i prioriterade prövningar enligt miljöbalken. Enheten ansvarar för myndighetens deltagande i tillståndsprövningar av miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter enligt 9 och 11 kap. miljöbalken vid mark- och miljödomstol och högre instans.   Arbetsbeskrivning Som utredare medverkar du i och driver miljöbalksprövningsprocesser inom myndighetens ansvarsområde vilket innebär att delta i prövningsprocessen i prioriterade ärenden, från samråd till tillståndsprövning i mark- och miljödomstol och eventuell överprövande instans. Detta innefattar ansvar för utredningar, ställningstaganden, yttranden och medverkan i domstolsförhandlingar. En del i denna tjänst kommer att handla om yttranden i prövningar avseende havsrelaterad verksamhet såsom vindkraftsärenden till havs och vattenbruksfrågor (inklusive sötvatten), där Ha V:s roll bland annat är att bevaka tillämpning av miljöbalken, lagen om ekonomisk zon och kontinentalsockellagen i domstolsprövningar och i tillsynsvägledningar. Här är ytterligare några exempel på vad du gör: - arbetar med tillsynsvägledning inom området vattenverksamhet - samverkar med andra myndigheter och branschkontakter - tar fram vägledningar, planerar för att delta i och genomföra seminarier och utbildningsinsatser i vägledande syfte - med fokus på tillsynsvägledningsfrågor, analyserar, granskar och kvalitetssäkrar beslutsunderlag som tas fram av myndigheten - Analysera och granska miljöbedömningar, ex MKB:er - bedömer effekter av, såväl utförda som föreslagna insatser eller åtgärder i tillsynsverksamheter - ger stöd till myndighetens arbete med övrig vägledning inom havs- och vattenförvaltning Resor ingår i tjänsten. Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning. Kvalifikationer Du har högskoleutbildning motsvarande masterexamen med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning,  exempelvis områden som samhällsbyggnad, väg- och vattenbyggnad, miljö- och hälsoskydd, biologi/marinbiologi, kemi eller geologi. Vi ser det som meriterande om du har utbildning inom exempelvis miljöjuridik samt kunskap i datamodellering. Du har bred arbetslivserfarenhet inom relevant område. Du uttrycker dig mycket väl i både tal och skrift i svenska och har motsvarande goda kunskaper i engelska. Din arbetslivserfarenhet omfattar arbete med prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet eller utredningsarbete på central-, regional eller lokal myndighetsnivå. Din arbetslivserfarenhet kan alternativt vara från privat sektor exempelvis som konsult med inriktning på utredningsarbete inom vattenverksamheter eller miljöfarliga verksamheter. Vi vill att du har: - god kunskap om miljöbalken och förvaltningslagstiftning - goda kunskaper om vattenförvaltning - erfarenhet av att självständigt arbeta med analys och granskning Vi ser följande som meriterande för uppdraget: - erfarenhet av arbete med bedömningar av miljöfarliga verksamheters och vattenverksamheters effekter på akvatiska ekosystem - god kunskap om samhällets miljöarbete och tillståndsprocessen samt rättspraxis avseende miljöbalken - erfarenhet av statlig, regional eller kommunal förvaltning - god kännedom om svensk statsförvaltning, samt regeringskansliets och EU:s arbetssätt. Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du tänker strategiskt och har ett långsiktigt perspektiv på frågor samtidigt som du är kvalitetsmedveten. Du ser till helheten och har förmåga att självständigt prioritera och slutföra arbete på ett strukturerat sätt. Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är tydlig i din kommunikation och har mycket god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Övrig information Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters gångväg från Göteborgs central. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering. Vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet. Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos Ha V. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar som en del i urvalsprocessen. För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat. Varmt välkommen med din ansökan! Vi har valt rekryteringskanaler för den här anställningen och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Havs- och Vattenmyndigheten

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!