LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lunds Universitet

Doktorand inom medicinsk vetenskap med inriktning mot gerontologi

  • Skola & utbildning

Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. Placering Doktorandanställningen är placerad i forskargruppen Tillämpad Gerontologi som är anknuten till det tvärvetenskapliga Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE). CASE engagerar seniora och juniora forskare som representerar olika discipliner och professioner, t ex gerontologi, arbetsterapi, fysioterapi, designvetenskap, omvårdnad, folkhälsovetenskap, socialt arbete, psykologi, ekonomi och epidemiologi, vid fyra av universitetets fakulteter. På institutionen värnar vi om en god arbetsmiljö och en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Beskrivning Utbildningen på forskarnivå avses leda till doktorsexamen i medicinsk vetenskap, inriktning gerontologi. Syftet med doktorandprojektet är att bidra med kunskap om förhållandet mellan hälsa och ekonomiska faktorer som uppmuntrar respektive hämmar äldre bostadsägares benägenhet att flytta. De planerade studierna kommer att genomföras inom ramen för det fyraåriga projektet ”AGE-HERE: Bostadsägande bland äldre - Hur uppmuntrar eller hämmar hälsa och ekonomiska aspekter flyttbenägenhet?”. Projektet är finansierat av Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond, och genomförs i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö och i samverkan med representanter utanför akademin. Både kvantitativa och kvalitativa metoder kommer att användas för såväl datainsamling som analys. Handledarna representerar ämnesområdena, gerontologi, medicinsk psykologi, arbetsterapi och nationalekonomi. Arbetsuppgifter Med stöd av handledarna ska doktoranden - Planera projektet, genomföra datainsamling, analysera och sammanställa data samt rapportera resultaten i vetenskapliga artiklar på engelska. - Sammanfatta doktorandprojektet avslutningsvis i en ramberättelse på engelska och presentera i en doktorsavhandling. - Genomgå nödvändiga kurser på forskarnivå, aktivt delta i seminarier och andra relevanta aktiviteter samt sätta sig in i för forskningsområdet relevant litteratur. - Aktiv medverkan i kommunikation och översättning av forskningsresultat till olika målgrupper, såväl inom som utanför forskarsamhället. - Resor såväl inom landet som internationellt förekommer. - Medverka i relevanta aktiviteter och uppdrag inom forskargruppen, institutionen för hälsovetenskaper, nationalekonomiska institutionen och CASE. - Även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Behörighet Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Forskarutbildningsnämnden får för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. Krav Kraven på särskild behörighet ska avse kunskaper från grundläggande högskoleutbildning eller motsvarande men kan också avse särskild yrkeserfarenhet. Dessutom krävs tillräckliga kunskaper inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå. Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet medicinsk vetenskap. Studerande med utomnordisk grundexamen ska ha kunskaper motsvarande 3-årig gymnasiekompetens i engelska (godkänt prov) om hemspråket är annat än engelska. Övriga krav - God datorvana, tex SPSS, Microsoft Office - Goda kunskaper i talad och skriven svenska - Goda kunskaper i talad och skriven engelska - Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom hög grad av självständighet, noggrannhet och samarbetsförmåga. Meriterande - Intresse och dokumenterad praktisk erfarenhet av arbete och/eller forskning med åldrande personer samt erfarenhet av att arbeta med kvalitativa och kvantitativa studier.   Bedömningsgrund Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen. Villkor Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. Instruktioner för ansökan Ansökan ska innehålla ett personligt brev, ett CV, kontaktuppgifter till två referenser, ett examensbevis (inklusive betygsutskrift) och andra dokument som du vill ska övervägas (t.ex. rekommendationsbrev). Sökanden som kallas till intervju kan bli ombedda att utföra ett test för att visa grundläggande kompetens. Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen. Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården. Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lunds Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!