LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms Universitet

Biträdande lektor i teoretisk filosofi med inriktning mot vetenskapsteori

  • Skola & utbildning

Stockholm

vid Filosofiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-05-03. Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet är Sveriges största filosofiska institution. Här finns en mycket aktiv, positiv och samarbetsinriktad grupp av forskare, med brett internationellt kontaktnät. Institutionen arrangerar ett stort antal konferenser, workshops, kollokvier och seminarier varje år och står ofta värd för gästforskare. Institutionen är uppdelad i två ämnen, praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Teoretisk filosofi omfattar språkfilosofi, logik, kunskapsteori, metafysik, medvetandefilosofi, vetenskapsteori, samt filosofins historia. Ämne/ämnesbeskrivning Teoretisk filosofi med inriktning mot vetenskapsteori. Arbetsuppgifter Innehavaren ska bedriva forskning, undervisning och handledning i teoretisk filosofi med särskild inriktning på vetenskapsteori. Undervisningen kommer att ske inom allmän vetenskapsteori, inom mer specifika ämnen i innehavarens specialområden, samt inom vetenskapsteori för humaniora och samhällsvetenskap. Anställningen delas mellan forskning (60 %) och undervisning samt administration (tillsammans 40 %). Den som anställs ska aktivt söka externa forskningsmedel, och även vara beredd på att utföra administrativa arbetsuppgifter. Behörighetskrav Behörig till anställningen är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen högst 5 år före sista ansökningsdatum. Sökande som åberopar avräkningsbar tid ska i sin ansökan ange skäl, period (anges med datum), samt omfång i procent, om den avräkningsbara tiden under en eller flera perioder inte uppgår till heltid. Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sådan färdighet måste, om den sökande inte redan besitter den, förvärvas senast inom ett par år. Den sökande ska efter denna tidsrymd kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket. Bedömningsgrunder Vid tillsättningen fästs särskild och lika vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt tillmäts även administrativ skicklighet (inklusive visad ledarförmåga) och förmåga att samverka med det omgivande samhället samt förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete. Högskolepedagogisk utbildning Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Övriga upplysningar En biträdande lektor anställs tills vidare, dock längst fyra år. Anställningen kan förlängas till maximalt sex år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet. Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Humanvetenskapliga området och återfinns på: www.su.se/humanvet. Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast 12 månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut. Vi vill uppmuntra ansökningar från kvinnor och andra grupper som tidigare har varit underrepresenterade. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten Björn Eriksson, tfn 08-16 44 93, bjorn.eriksson@philosophy.su.se. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Charlotte Fowler, tfn 08-16 29 03, charlotte.fowler@su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket. Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Stockholms Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-03
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!