LetsGig & Mecenat
Gigg från: Linköpings Universitet

Professor i geriatrik

  • Skola & utbildning

Linköping

LINKÖPINGS UNIVERSITET  ledigförklarar en anställning som    Professor i geriatrik   med placering vid Institutionen för hälsa- medicin och vård, fakultativt förenad med anställning som överläkare/specialistläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping.   Ämnesområde  Geriatrik.   Beskrivning av ämnesområdet  Området omfattar den multisjuke äldre individen och dennes vård, men också mer specifika tillstånd som olika kognitiva sjukdomar, däribland Alzheimers sjukdom.   Arbetsuppgifter  I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som professor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå.  Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.  I anställningen ingår att undervisa på läkarprogrammet, aktivt bidra till läkarprogrammets långsiktiga utveckling, handleda doktorander, bedriva forskning inom ämnesområdet och i förekommande fall klinisk tjänstgöring inom Region Östergötland. Undervisning kommer att ske på svenska och engelska. Undervisning kan också ske på medicinska fakultetens övriga utbildningsprogram som efterfrågar geriatrisk specialistkompetens. Tjänsten innebär även att vara ämnesföreträdare i geriatrik och att säkerställa ämnets fortsatta utveckling och kvalitet   Behörighet  Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.  Det är ett krav för anställningen att vara specialistläkare i geriatrik med dokumenterad klinisk erfarenhet och skicklighet. Klinisk skicklighet visas genom erfarenhet, utbildning och vidareutbildning samt utvecklingsarbete och ledarerfarenhet inom professionen.   Bedömningsgrunder  Som bedömningsgrunder vid anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.    Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.  För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.    Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.  Därutöver visas vetenskaplig skicklighet genom att som huvudhandledare för doktorand ha ansvarat för samtliga steg i processen från initial antagning till doktorsexamen och som huvudsökande  i bred nationell eller internationell konkurrens sökt och erhållit externa forskningsmedel   Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.    Administrativ skicklighet och ledarskap ska ha visats genom förmåga att planera, organisera och utveckla verksamhet och personal.    Klinisk skicklighet visas genom erfarenhet, utbildning och vidareutbildning samt utvecklingsarbete och ledarerfarenhet inom professionen.  Samverkan inom forskning visas genom förmåga att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning genom populärvetenskaplig framställning och spridning, samverkansprojekt med externa icke akademiska aktörer, externa expertuppdrag, mobilitetsprojekt, kommersialisering eller uppdrag inom ramen för tillåten bisyssla.    Undervisning kommer att ske på svenska och engelska. Tillsättningsförfarande Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från medicinska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen. Tillträde Enligt överenskommelse. Lön Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande. Ansökningsförfarande Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 18 januari 2022. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej. Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. Vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vänligen notera att tryckta publikationer inte skickas tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.   Lika villkor  Flertalet av våra professorer inom Institutionen för hälsa-, medicin och vård är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.  Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Linköpings Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-18
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!