LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lunds Universitet

Doktorand i Hållfasthetslära

  • Skola & utbildning

Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. Doktorand i Hållfasthetslära med inriktning mot beräkningsbaserad pappersmekanik  Ämnesbeskrivning   Ämnet hållfasthetslära behandlar metoder och principer för att kunna bestämma deformationer, spänningar och kollapsfenomen i deformerbara kroppar. Hållfasthetslära är ett basämne inom maskinteknik och av grundläggande betydelse för närstående discipliner. De problem och frågeställningar som behandlas inom hållfasthetslära har tydlig relevans för industriella tillämpningar.    Forskning i ämnet är speciellt inriktad mot: konstitutiv mekanik, numeriska metoder, mikrostrukturmekanik, strukturoptimering, brottmekanik, stabilitetsanalys och experimentella metoder.   Arbetsuppgifter   Anställningen ingår i ett projekt som syftar till att utveckla numeriska verktyg som kan prediktera den mekaniska responsen av förpackningsmaterial. Materialmodeller som tar hänsyn till detaljer från flera skalor skall utvecklas. Dessa modeller kommer att vara baserade på experimentella observationer och skall exempelvis kunna fånga olika olinjära fenomen såsom viskoplasticitet, viskoelasticiet och skada. I projektet kommer strategier för att identifiera materialparametrar att utvecklas. Eftersom modellerna skall vara industriellt tillämpbara skall de implementeras med hjälp av finita elementmetoden och appliceras på realistiska testfall. Anställningen ingår i ett forskningsprojekt som är finansierat av Tetra Pak.   Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock maximalt 20% av arbetstiden.   Behörighet   Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: - avlagt examen på avancerad nivå eller    - fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på   - avancerad nivå, eller   - på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.   Kraven på särskild behörighet för Hållfasthetslära uppfyller den som har:   - minst 90 högskolepoäng inom ämnesområdet, varav minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller   - civilingenjörsexamen inom maskinteknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller väg och vattenbyggnad.   Övriga krav - Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift. - Mycket goda kunskaper i implementering och programmering av olinjär finita element metod. - Mycket goda kunskaper inom materialmodellering. - Mycket goda kunskaper inom hållfasthetslära och fysik. - Mycket goda kunskaper inom programmering.   Bedömningsgrunder   Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas: - Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. - Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju. - Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. - Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.    Övriga meriter   Den idealiska kandidaten för denna position har ett starkt intresse av att utveckla metoder och algoritmer lämpade för lösning av storskaliga icke-linjära problem. Förmågan att arbeta som del av ett  internationellt, multidisciplinärt team. - Intresse för, och kunskaper inom, matematisk modellering och numeriska beräkningar. - Erfarenhet av materialmodellering på olika skalor, speciellt av fiberbaserade material. - Erfarenhet av Linuxbaserade operativsystem samt av programmering i Python och Matlab. - Goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift, är meriterande då merparten av avdelningens undervisning sker på svenska. Doktoranden förväntas även samarbeta med finansiären, som är ett svenskt företag.   Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt till hur den sökande, genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.   Villkor   Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.    Instruktioner för ansökan   Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla ett personligt brev med en motivering av varför du är  intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar din erfarenhet, dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan skall även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande arbete, minst två referenser med kontaktuppgifter samt övriga handlingar som du önskar åberopa.   Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald. Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lunds Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!