LetsGig & Mecenat
Gigg från: Örebro Universitet

Universitetslektor i engelska

  • Skola & utbildning

Örebro

Vi söker en universitetslektor i engelska för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för Humaniora, utbildningsvetenskap och samhällskunskap. Ämnesområde Engelska. Bakgrund Engelskämnets undervisningsverksamhet är framför allt inriktad mot lärarutbildning, såväl mot ämneslärarprogrammet som mot de tidigare åren. Ämnet ingår i en flerdisciplinär miljö med de närliggande disciplinerna historia, litteraturvetenskap, retorik och svenska språket. Tillsammans utgör ämnena Enheten för humaniora. Engelska har nu behov av en vikarierande lektor med inriktning mot språkvetenskap och lärarutbildning. Arbetsuppgifter En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.  Undervisningen omfattar huvudsakligen språkvetenskapligt inriktade kurser inom lärarutbildningen och grundkursen i engelska. Vissa moment i lärarutbildningen kan också ha litteraturvetenskaplig inriktning. Tjänsten kan också innebära undervisning i kursen Engelska för arbetslivet som ges inom ramen för programmet språk, retorik och kommunikativt ledarskap. Behörighet Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Bedömningsgrunder Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig/konstnärlig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten. Vetenskaplig skicklighet Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse. Pedagogisk skicklighet Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och handledning. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet tas hänsyn till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Visat intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är av vikt. Det är särskilt meriterande att ha erfarenhet av arbete med språkvetenskapliga kurser samt av handledning av uppsatser i engelska med språkvetenskaplig inriktning. Det är meriterande att ha erfarenhet av undervisning på lärarutbildningen. Övriga bedömningsgrunder  Vi söker en person med god samarbetsförmåga och initiativförmåga. Information Anställningen är 65-90 %, under cirka 6 månader från augusti 2021. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning. Närmare upplysningar om anställningen lämnas av  Jimmy Engren 019-30 21 94, e-post: jimmy.engren@oru.se Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten. Ansökan Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument: • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer) • Vetenskaplig/konstnärlig portfölj • Publikationslista • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas. Sista ansökningsdag är 2021-05-07. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Örebro Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-07
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!