LetsGig & Mecenat
Gigg från: Högskolan Dalarna

Universitetslektor i svenska som andraspråk

  • Skola & utbildning

Falun

Söker du en stimulerande miljö där utbildning och forskning i svenska som andraspråk bedrivs i samverkan med det omgivande samhället? Hos oss erbjuds du goda möjligheter att bidra både till betydelsefull vidareutveckling av verksamheten och till utveckling av en expansiv forskningsmiljö. Tjänsten som universitetslektor i svenska som andraspråk är en tillsvidareanställning 100% med tillträde enligt överenskommelse. För denna tjänst ser vi gärna sökande med senior kompetens, med pågående forskning och med intresse av att leda såväl forskning som undervisning. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun men visst arbete kan förekomma även i Borlänge. Undervisning sker främst nätbaserat. I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden tillsätts en vikarie under rekryteringsprocessen. Kunskapsområdet allmänt Högskolan Dalarna bedriver en omfattande utbildning, forskning och samverkan inom svenska som andraspråk. Utbildningsutbudet är brett och spänner från grundutbildning till magisterutbildning. Samtidigt är vi aktiva deltagare i lärarutbildningen, främst genom inriktning mot 7-9 och gymnasiet. Särskilt intressant är vår nya satsning på modersmålslärarutbildning i arabiska inom ämneslärarprogrammet. Dessutom är vi aktiva både vad gäller Skolverksuppdrag så som lärarlyft och olika expertuppdrag, och vad gäller uppdragsutbildning där vi främst genom Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD) bedriver omfattande kompetensutvecklingsarbete gentemot utbildningsverksamhet i regionen.  Forskargruppen inom svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna har under de senaste åren haft en dynamisk utveckling med genomförande av olika externt finansierade forskningsprojekt, stort antal publikationer, såväl riktade mot forskningssamhället som mot verksamheten, samt konferensarrangemang. Forskargruppen, som inkluderar sex forskare och fem doktorander, är stabil och deltar aktivt såväl inom Högskolans forskningsmiljöer som nationellt och internationellt.  Din arbetsdag som universitetslektor Som universitetslektor i svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna kommer du framförallt att arbeta med undervisning, forskning, handledning och samverkan kopplat till vår verksamhet. Vissa ledningsuppgifter och administrativa uppgifter ingår i befattningen. Till uppdraget hör även att bidra till avdelningens, akademins, forskningsprofilens och Högskolans utveckling samt att samverka med det omgivande samhället med såväl nationella som internationella forskningsmiljöer. Är du personen vi söker?  Enligt Högskoleförordningen 4 kap 3§ är den behörig som universitetslektor, inom annat än konstnärlig verksamhet, som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, vilka bedöms enligt uppställda kriterier i anställningsordningen. För denna anställning krävs doktorsexamen i svenska som andraspråk, lingvistik, didaktik, utbildningsvetenskap, pedagogiskt arbete eller annat ämne med relevans för utlysningen. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten skall särskild vikt läggas vid: • Forskningsproduktionens relevans i förhållande till anställningsprofilen • Utvecklad självständighet och förnyelseförmåga som forskare • Forskningens omfattning visad genom såväl nationellt som internationellt publicerade arbeten och uppdrag • Sökta och erhållna nationella och/eller internationella forskningsanslag där den sökande varit huvudansvarig Erfarenhet av forskning med inriktning mot flerspråkighet i utbildningssammanhang är meriterande. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten skall särskild vikt läggas vid: • Erfarenhet av handledning inom forskarutbildning • Erfarenhet av undervisning på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå • Visad pedagogisk skicklighet genom varierande insatser i utbildning, såsom planering, genomförande (undervisning och examination) och utvärdering som bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet • Övrig pedagogisk meritering såsom pedagogiska utvecklingsprojekt, läromedelsproduktion m.m. Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med det omgivande samhället, vilket medför att god samarbetsförmåga och förmåga att bygga goda relationer är avgörande. Då rollen innebär stort ansvar att bidra till utveckling av verksamheten är strategisk förmåga, initiativförmåga samt hög grad av ansvarstagande av största vikt för att lyckas i rollen. Du behöver också besitta ledaregenskaper där du är en person som leder genom att skapa engagemang och delaktighet. Du ska ha god kommunikationsförmåga på såväl svenska som engelska både i tal och skrift. Möjlighet att vara fysiskt närvarande på arbetsplatsenser vi som en förutsättning för att fullgöra tjänstens krav. Bedömningsgrunder Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4. För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning. Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas. Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb   På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?

Högskolan Dalarna

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!