LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms Universitet

Doktorand i Materialkemi

  • Övrigt

Stockholm

vid Institutionen för Material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2022-01-16. Institutionen för material- och miljökemi (MMK) är, med cirka 160 anställda, en av de största institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. En betydande del av undervisningsverksamheten sker på grundnivå med kurser i grundläggande, fysisk, oorganisk och analytisk kemi. Undervisningen på avancerad nivå fokuserar på masterprogrammen i material och analytisk kemi. MMKs forskningsverksamhet omfattar främst studier av material, och inkluderar olika klasser av dessa såsom keramer, glas, porösa material och mjuka material. Projekten omfattar ofta syntes samt karaktärisering med olika metoder: röntgen, neutrondiffraktion, elektronmikroskopi, fasta tillståndet NMR, och datormodellering av material med potential för diverse tillämpningar. Forskningsaktiviteter inom analytisk kemi fokuserar på att utveckla avancerade analytiska tekniker för studier av organiska föreningar och biomolekyler. Projektbeskrivning Projekttitel: "In situ karakterisering av struktur och kemi av nanocellulosabaserade hybrider för vattenbehandling" Handledare: Professor Aji P Mathew (huvudhandledare), professor Jiayin Yuan ( biträdande handledare) Forskargruppen om Biobasarade funktionella material under ledning av Aji Mathew fokuserar på att designa material i nanoskala för ett hållbart samhälle och har aktiviteter att isolera nanomaterial från biomassa, bearbeta biobaserade material till olika tillämpningar och deras karaktärisering. Mathew och hennes medarbetare utvecklar biobaserade kompositer och hybrid membraner för vattenbehandling, biomedicinska ställningar och katalytiska material. Vi ska fortsätta vår framgångsrika forskning om ytkarakterisering av nanocellulosa genom in situ atomkraftsmikroskopi (AFM). Utvecklingen av nanocellullosbaserad kolloidal prob och utvärdering av interaktion med metalljoner och färgämnesmolekyler i våta förhållanden med hjälp av AFM och/eller SAX kommer att vara grund för det aktuella projektet. Det aktuella projektet syftar till att främja den grundläggande förståelsen för ytinteraktioner, struktur och kemi hos nanocellulosa och hybrider under syntes och användning. Anställningen finansieras av Vetenskapsrådet. Behörighetskrav Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet kemi , materialvetenskap, kemiteknik eller relaterat ämne. Du hittar mer om behörighetskraven på Institutionens webbsida för doktorander. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag. Urval Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning. Anställningsvillkor Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Ytterligare information lämnas av PI, professor Aji P Mathew, aji.mathew@mmk.su.se. Allmän information om arbetsplatsen, institutionen för material och miljökemi vid Stockholms universitet, kan fås av prefekten, professor Gunnar Svensson, tfn 08-16 45 05, gunnar.svensson@mmk.su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se. Ansökan Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter • dina kontakt- och personuppgifter • din högsta examen • dina språkkunskaper • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner och att bifoga följande dokument • personligt brev • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser • projektplan/forskningsplan som beskriver: – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer) • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer) • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer). Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Stockholms Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!