LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lunds Universitet

Doktorand i biologi

  • Skola & utbildning

Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda. Ämnesbeskrivning Tillgången till genomdata för en rad organismer, inklusive artrika grupper som insekter, ökar stadigt. Genomdata faciliteterar i sin tur viktiga studier som bidrar till förståelse och kvantifiering av släktskap mellan arter. Tillförlitliga metoder behöver emellertid fortfarande utvecklas för att data ska kunna utnyttjas till fullo. Metoder som kan kvantifiera likheter och skillnader mellan enskillda geners släktskap och arters släktskap behöver exempelvis utvecklas.   Arbetsuppgifter Vi söker en kandidat till en doktorandtjänst i ett projekt som inkluderar samarbete mellan forskare från Lunds Universitet och Linköpings Universitet. Projektet är finansierat av ELLIIT och projektet inkluderar även samarbeten med forskare vid Stockholms Naturhistoriska riksmuseet (Prof Fredrik Ronquist). Doktoranden kommer analysera genomdata (>100 tillgängliga genom och transkriptom) med syftet att utveckla empiriska tester och statistiska metoder för att kvantifiera geners och arters släktskap. Doktoranden kommer jobba parallellt med samarbetspartners i Linköping som har till uppgift att utveckla nya statistiska ramverk och metoder. Projektet har en interdisciplinär profil och doktoranden har möjlighet att förkovra sig i en rad ämnesfält kopplade till fylogenetisk analys, genomanalys, bioinformatik och matematisk statistik. Givet projektets bredd kommer doktoranden vara en del av ett forskarlag med varierande kunskap och erfarenhet. Forskarlaget inkluderar huvudhandledare Professor Niklas Wahlberg, biträdande handledare Dr. Mikael Pontarp och Dr. Jadranka Rota från Lunds Universitet. Dr. Krzysztof Bartozek från Linköpings Universitet kommer även vara biträdande handledare. Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. Behörighet Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har - avlagt examen på avancerad nivå eller - fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller - på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Kraven på särskild behörighet för biologi uppfyller den som har: - Magisterexamen i Evolutionsbiologi med inriktning Phylogenetics, Genomics eller motsvarande. Alternativt examen i fysik / matematik / datavetenskap eller motsvarande. - Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. - Mycket goda förutsättningar för proaktivt och självständigt arbete. - Praktisk erfarenhet av bioinformatik och analys av genomdata. Övriga meriter: - Kunskap om ekologiska, evolutionära och rumsliga processer som kan ligga till grund för fylogenetiska mönster är önskvärda - Erfarenhet av matematisk och statistisk modellering, beräkningsvetenskap och programmering (t.ex. MATLAB, Python, Julia, C++, etc.) - Erfarenhet av databashantering   Bedömningsgrunder Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas: - Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. - Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. - Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. - Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Villkor Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska och sammanställas till en PDF-fil som innehåller: - Personligt brev (din bakgrund, varför är du intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund, dina mål, samt möjligt startdatum). - CV inklusive en lista över publikationer. - En allmän beskrivning av tidigare forskning och framtida forskningsintressen (högst tre sidor). - Kontaktinformation för minst två referenser. - Kopia av examensbevis eller motsvarande, intyg och betyg för MSc och BA-studier. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lunds Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-08
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!