LetsGig & Mecenat
Gigg från: Uppsala Universitet

Doktorand i hydrologi med inriktning mot grundvattensanering

  • Skola & utbildning

Uppsala

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor. Institutionen för geovetenskaper erbjuder utbildning och forskning med en unik bredd och anses i internationella utvärderingar vara en av Europas mest kompletta geovetenskapliga institutioner. Denna bredd representeras av erfarna lärare och forskare med expertis som täcker allt från stenar och vulkaner, till jordbävningar, väder, vindkraft och klimat, från livets utveckling på jorden till dinosaurier, och från sjöar till glaciärer, koldioxidlagring och hållbara energisystem. Läs mer påhttp://www.geo.uu.se.   Den utlysta doktorandtjänsten är placerad i programmet för luft-, vatten- och landskapslära vid Institutionen för geovetenskaper. Doktoranden kommer att bidra till VINNOVA-projektet SULFREM med fokus på sulfatrening från lakvatten i gruvmiljöer. https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/ Arbetsuppgifter Det är inte ovanligt att malmbrytningen leder till ett utsläpp av sulfat till miljön. Eftersom höga sulfathalter kan ha negativa konsekvenser för miljön finns det därmed ett behov av att utveckla metoder för att rena gruvvatten från sulfat till halter som inte hotar akvatiska ekosystem. Projektet utvecklar en fullskalig bioreaktorteknik för sulfatrening från gruvvatten med särskild inriktning på lakvatten från gråbergsdeponier. Tekniken som studeras renar sulfat genom bakteriell sulfatreduktion till vätesulfid som sedan fälls i fast form. Ett övergripande mål för detta samarbetsprojekt mellan UU, SLU och gruvindustrin är att utveckla, testa och utvärdera ett bioreaktorsystem för avlägsnande av sulfat från lakvatten som produceras av malmbrytningens restprodukter. Doktorandarbetet består av att genomföra kolonnförsök för att fastställa optimala förhållanden för mikrobiell sulfatrening och sulfidfällning samt att utvärdera reningsgraden i en fullskalig reningsanläggning i Kiruna. Metallåtervinning från bioreaktorn ska utvärderas. Fältdelen av projektet genomförs vid LKABs anläggning i Kiruna, och det är viktigt att doktoranden har möjlighet att vistas i Kiruna i många dagar under fältsäsongen.  Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, motsvarande högst 20 procent kan förekomma enligt överenskommelse. Anställningen förlängs i motsvarande omfattning. Kvalifikationskrav Den sökande skall ha naturvetenskaplig eller teknikvetenskaplig akademisk examen på MSc nivå med inriktning mot hydrologi, miljöteknik eller närliggande område innan anställningen börjar. Grundläggande behörighet ska vara uppfylld, dvs. avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller i huvudsak motsvarande kunskaper. Kunskaper inom matematik och kemi är ett krav samt grundläggande datorvana.  Önskvärt/meriterande i övrigt Tidigare projekt- eller examensarbeten med koppling till flödet i poröst jordmaterial är meriterande. Erfarenhet om programmering och numeriska metoder är meriterande, liksom erfarenhet om experimentella metoder. Kandidaten får gärna ha ett giltigt körkort (klass B). Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?language Id=3. Ansökningsförfarande Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sin lämplighet för tjänsten. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, samt examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Namn och kontaktuppgifter till två akademiska referenspersoner ska bifogas.  Om anställningen  Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Roger Herbert, tel. 070-325 87 24, e-post mailto:roger.herbert@geo.uu.se.  Välkommen med din ansökan senast den 16 maj 2022, UFV-PA 2022/1032. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Uppsala Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!