LetsGig & Mecenat
Gigg från: Linköpings Universitet

Doktorand i tema Teknik och social förändring

  • Skola & utbildning

Linköping

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som doktorand i ämnesområde tema Teknik och social förändring. Din arbetsplats Tema Teknik och social förändring är en nationellt och internationellt ledande miljö för forskning och utbildning om hur människor skapar och använder teknik, samt om hur teknisk förändring vävs samman med kulturmönster, vardagsliv, politik, etik och ekonomi. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med inriktning på frågor om teknik och social förändring. Vid Institutionen för Tema finns också Centrum för medicinsk humaniora och bioetik (CMHB). CMHB är ett Li U-centrum med medarbetare från ett flertal institutioner på Linköpings universitet. På CMHB förstås medicinsk humaniora brett. Det inkluderar exempelvis undersökningar av frågor som uppstår i skärningspunkten mellan humaniora, samhällsvetenskap, klinisk praktik och biomedicin. Läs mer: https://liu.se/forskning/centrum-for-medicinsk-humaniora-och-bioetik.  Dina arbetsuppgifter Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid. Innehavaren av anställningen förväntas bedriva forskning inom forskningsprojektet ‘Biomedicine, Clinical Knowledge, and the Humanities in Collaboration: A Novel Epistemology for Radically Interdisciplinary Health Research and Policy-Work on Post-Covid-19 Syndrome’. Specifikt kommer innehavaren av anställningen att vara delaktig i två av detta projekts delprojekt, nämligen delprojekten ‘Post-Covid syndrome: Diagnosis and Recovery’ och ‘A Novel Model for Policy-Work’. Innehavaren förväntas arbeta med frågor om kunskapssyn och kunskapsproduktion i policyarbete kring post Covid. Det kan exempelvis handla om hur olika typer av kunskaper ges eller inte ges plats i policyarbete kring diagnos, behandling eller rehabilitering vid post Covid eller innefatta en undersökning av socio-kulturella och politiska processer när post Covid gradvis förstås som en diagnos för vilken policydokument behöver utarbetas. Den specifika forskningsfrågan är öppen för formulering av innehavaren av anställningen i dialog med handledare och inom ramen för projektet.  Till arbetet hör att skriva vetenskapliga texter på engelska, självständigt och tillsammans med andra. Till arbetet hör också att vara delaktig i seminarier i projektet liksom vid Centrum för medicinsk humaniora och bioetik och vid Tema Teknik och social förändring.   Dina kvalifikationer Du har avlagt examen på avancerad nivå eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i något ämne av central betydelse för temat.   Relevant utbildning för den utlysta anställningen är exempelvis sociologi, antropologi, teknik- och vetenskapsstudier, folkhälsovetenskap, statsvetenskap, filosofi eller angränsande ämnen.   Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i att arbeta med kvalitativa metoder är ett krav. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i att skriva om för anställningen relevanta frågor i det medicinska fältet är särskilt meriterande. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i att arbeta tvärvetenskapligt är meriterande. Anställningen kräver goda kunskaper i engelska i tal och skrift.  Utöver de handlingar du vill åberopa i din ansökan skall du även bifoga en avsiktsförklaring (en redogörelse varför den sökande vill ägna sig åt forskarutbildning) på högst 1 sida tillsammans med en forskningsplan på högst 3 sidor. Forskningsplanen ska beskriva ett möjligt forskningsprojekt inom ramen för anställningen, exempelvis utifrån följande frågeställningar: Vilka frågor är relevanta att ställa och varför? Vilka teoretiska ansatser skulle kunna inspirera arbetet? Vilka material är tänkbara att studera?  Om anställningen I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske.  Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande För mer information om anställningen https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=18681&rmlang=SE     Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Linköpings Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!