LetsGig & Mecenat
Gigg från: Kristianstads kommun

Speciallärare / specialpedagog Österslövs skola, Fjälkestads skola

  • Skola & utbildning

Kristianstad

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund. Österslövs skola (F-3) & Fjälkestads skola (4-6) är två mindre och välfungerade byskolor ca 10 minuter norr om Kristianstad (drygt 200 elever) med goda resultat inom både trygghet och måluppfyllelse i ämnena. Som speciallärare/specialpedagog ansvarar du för att ge eleverna stöd i år 2-6 och samarbetar med specialpedagog som bl a har ansvar för att ge eleverna stöd i F-1. Du fördelar din tid mellan skolorna och har ett nära och gott samarbete med arbetslagen för att eleverna ska nå så långt som möjligt. Vi satsar på att ge tidiga stödinsatser och gör regelbundna screeningar som noggrant analyseras. Vi har ett välfungerande elevhälsoteam som kommit en bit på vägen gällande vårt främjande och förebyggande arbete men som också ständigt vill vidareutvecklas. Både rektor och pedagoger har ett stort engagemang kring elevernas mående och måluppfyllelse, en tydlig vilja att lära nytt och gör gärna det lilla extra för att eleverna ska lyckas under sin tid hos oss. Vi trivs och har roligt tillsammans i vardagen. På skolorna har vi tvålärarsystem vilket betyder att varje klass leds av ett klasslärarpar under nästan hela skoldagen. Under de närmaste åren kommer våra två skolor att slås samman till en, när ny skola (F-6) ska byggas i Österslöv, vilket blir en spännande resa. Goda möjligheter finns för överlämning från nuvarande speciallärare. ARBETSUPPGIFTER Du kommer främst att arbeta som speciallärare med elever i år 2-3 på Österslövs skola och i år 4-6 på Fjälkestads skola. Du kommer också att ha ett mycket nära samarbete med pedagoger och rektor. Handledning av pedagoger förekommer. Tillsammans med klasslärarna spelar du en viktig roll i samtalen med vårdnadshavarna till elever i behov av stöd. Vidare kommer du att ingå i skolans utvecklingsgrupp/samordnargrupp och där bidra med din kompetens och dina reflektioner kring skolornas framtida utveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du använder specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och bedriva undervisning och stötta eleven utifrån dennes specifika svårighet. Du genomför och dokumenterar kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska tester vars mål är att leda till ökad förståelse för elevens svårigheter i skolarbetet. Som speciallärare bidrar du även med din kompetens i arbetet med pedagogiska utredningar, anpassningar och åtgärdsprogram. Du arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön, utveckla alternativa lärmiljöer och lärverktyg. Frågor rörande inkludering och värdegrund ingår som en naturlig del i din arbetsvardag. Du är en kvalificerad samtalspartner i frågor som rör barn och elevers utveckling, i arbetslagsarbete samt elevhälsoteam. Eleverna möter du med höga förväntningar och engagerar, entusiasmerar och stimulerar dem till lärande och eget ansvar. Du leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över och utvärderar det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra. I arbetsuppgifterna ingår också att planera, prioritera och ta ansvar för sin egen tid och utveckling. KVALIFIKATIONER Du har speciallärarexamen med inriktning mot läs- eller matematikutveckling eller specialpedagogexamen. Vi vill att du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i åk 1-6 i ämnena svenska och matematik. Uppdraget kräver att du har erfarenhet av 3 års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet och erfarenhet av undervisning i skolform. Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning i åk F-6. Du har lätt för att skapa goda relationer till såväl elever som pedagoger och vårdnadshavare. Du är också flexibel inom ditt uppdrag och räds inte nya utmaningar eller utvecklingsområden. Vidare är du väl insatt och noggrann när du utför väsentlig dokumentation inom ditt yrkesområde, t ex kring att utföra pedagogiska utredningar och upprätta samt utvärdera åtgärdsprogram i samarbete med pedagogerna. Du kan omsätta verksamhetens uppdrag när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Förmåga att anpassa arbetsmetoder och tillvägagångssätt till olika gruppers och individers förutsättningar krävs i rollen. Du har mycket god förmåga att dokumentera strukturerat och med god kvalitet. Du kan systematiskt reflektera över och utvärdera det praktiska arbetet enskilt och med andra. Givetvis är du väl förtrogen med aktuell pedagogisk och didaktisk forskning och kan omsätta dina fördjupade kunskaper kring läs- eller matematikutveckling i vardagen. Vi vill att du har god kunskap om och förmåga att arbeta utifrån rådande styrdokument men även goda kunskaper avseende alternativa lärverktyg. Du kan utöva ett situationsanpassat lärande och ledarskap som bygger på att du sätter dig in i elevernas situation och möter dem där de befinner sig. Du skapar relationer såväl internt som externt som karakteriseras av respekt och förtroende och kan engagera, entusiasmera, stimulera och stärka eleverna till lärande och eget ansvar. Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare. Vidare är du väl förtrogen med att hantera digitala kompensatoriska alternativa lärverktyg samt integrerar dessa i undervisningen För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. Finns inga behöriga legitimerade lärare, kan du som är obehörig anställas tidsbegränsat enligt skollagen. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen. ÖVRIGT Bifoga personligt brev, cv, examensbevis och lärarlegitimation I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 för en säker ansökningsprocess. Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Kristianstads kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-08-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!