LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms Universitet

Universitetslektor i socialt arbete, inr. psykosocialt behandlingsarbete

  • Skola & utbildning

Stockholm

vid Institutionen för Socialt arbete. Sista ansökningsdag: 2022-05-16 Ämne/ämnesbeskrivning Forskning och undervisning i socialt arbete omfattar studier av sociala problem och deras orsaker och konsekvenser för individer, grupper och samhälle samt de samhällsinterventioner som syftar till att hantera eller lösa sociala problem. I detta ingår det psykosociala behandlingsarbetet med syfte att stärka människors självkänsla och egna förmåga att förbättra sina livsvillkor. Institutionens forskning täcker ett brett område, men tyngdpunkten ligger på det sociala arbetets organisering, behandling av missbruk, socialt arbete med barn och unga samt med äldre människor och personer med funktionsnedsättning. Arbetsuppgifter Forskning och undervisning samt utvecklingsarbete inom de delar av institutionens verksamhet som rör psykosocialt behandlingsarbete. Till detta hör ett legitimationsgrundande masterprogram för kuratorer inom hälso- och sjukvård, som kommer att starta upp vårterminen 2023. Innehavaren förutsätts ta del i det pågående pedagogiska utvecklingsarbetet på institutionen. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid institutionen. Innehavaren av anställningen förväntas därutöver att vid behov åta sig administrativa uppgifter och ledningsuppdrag. Externfinansierad forskning utgör en viktig förutsättning för institutionens och enskilda lärares forskningsverksamhet. Det ingår därför i de aktuella arbetsuppgifterna att aktivt medverka i institutionens arbete för att finna extern finansiering. Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal. Behörighetskrav Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen i socialt arbete eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Den sökande ska i normalfallet ha visat pedagogisk skicklighet genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Majoriteten av institutionens undervisning bedrivs på svenska. Det är därför av vikt att sökande kan undervisa på svenska redan från anställningens början, varför kunskaper i svenska är ett krav för anställningen. Bedömningsgrunder Särskild och lika vikt fästes vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området för anställningen. Stor vikt fästes vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och lärarkollegor. Stor vikt fästes vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer. Stor vikt fästes vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Stor vikt fästes vid socionomexamen. Stor vikt fästes vid dokumenterad erfarenhet av praktiskt psykosocialt behandlingsarbete. Meriterande är genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Övriga upplysningar Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland lektorer ser institutionen gärna att män söker anställningen. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Stefan Wiklund, tfn 08-674 73 79, stefan.wiklund@socarb.su.se. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Hans Rosenberg, tfn 08-16 32 64, hans.rosenberg@su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Stockholms Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!