LetsGig & Mecenat
Gigg från: Högskolan Dalarna

Vikarierande universitetslektor i pedagogiskt arbete

  • Skola & utbildning

Falun

Vi söker nu vikarierande universitetslektor i pedagogiskt arbete. Anställningen är tidsbegränsad under ett år med tillträde snarast möjligt enligt överenskommelse. Placeringsort i Falun. Tjänstgöringsgrad 100%. Kunskapsområdet allmänt Högskolan Dalarna bedriver en omfattande utbildning, forskning och samverkan inom lärarutbildningsområdet. Utbildningsutbudet är brett och spänner från förskola till gymnasieskola, med både förskollärarprogram, grundlärarprogram, ämneslärarprogram, yrkeslärarprogram, samt ett magisterprogram och en forskarutbildning i pedagogiskt arbete. Forskningsmiljön inom vårt lärarutbildningsområde har de senaste åren varit under stark utveckling och består för nuvarande av ett sjuttiotal forskare samt ett tjugotal doktorander vid vår forskarutbildning i pedagogiskt arbete. Forskningsmiljön utgör en samlingspunkt för den utbildningsvetenskapliga forskning som bedrivs i anslutning till Högskolans lärarutbildningar. Forskningen rör alla typer av skolformer och utbildningsnivåer och omfattar såväl allmändidaktiska som ämnesdidaktiska områden. Utbildning och forskning sker i nära samarbete med regionens aktörer. Genom Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD) bedriver Högskolan handlingskraftig samverkan, med framgångsrika satsningar som exempelvis arbetsintegrerad lärarutbildning. Arbetsuppgifter Du kommer att arbeta med undervisning, forskning och samverkan kopplad till våra lärarutbildningar. Högskolan Dalarna ligger långt fram i utvecklingen när det gäller digitalt stöd och pedagogik kopplat till nätbaserad undervisning som bedrivs både på campus och via nätet. En viktig del i rollen är också att arbeta med kontinuerlig utveckling av utbildningen i egenskap av examinator eller kursansvarig. I arbetsuppgifterna ingår även att bedriva forskning i linje med Högskolans forskningsprofil Utbildning och lärande samt bidra till forskningsmiljön. Är du personen vi söker? Enligt Högskoleförordningen är den behörig att anställas som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten bedöms enligt uppställda kriterier i anställningsordningen. För denna anställning krävs doktorsexamen i pedagogiskt arbete, pedagogik, didaktik, utbildningsvetenskap eller annat ämne med relevans för utlysningen. Vid värderingen av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt läggas vid förmåga att skapa förutsättningar för studenternas lärande samt förmåga att skapa engagemang och intresse för ämnet samt visad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av de olika arbetsmomenten inom högre utbildning (såsom planering, genomförande, examination, utvärdering och utveckling).  Vid värderingen av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt läggas både vid forskningens kvalitet och omfattning, detta genom nationellt och/eller internationellt publicerade arbeten samt forskningsproduktionens relevans i förhållande till lärarutbildningsområdet samt forskningsprofilen Utbildning och lärande. Särskilt meriterande kommer dokumenterad forskning relaterat till något av områdena förskola, grundskola samt yrkesdidaktik och yrkeslärarutbildning att vara.   Lärarexamen och bred erfarenhet av undervisning inom utbildningsfältet från förskola, grundskola och vuxenutbildning är mycket meriterande. Detsamma gäller erfarenhet av handledning av examensarbeten och kunskap inom vetenskapsteori. En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med det omgivande samhället, vilket medför att god samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av ansvarstagande krävs för att lyckas i rollen. Även god förmåga att undervisa på svenska är ett krav. Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?

Högskolan Dalarna

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-06-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!