LetsGig & Mecenat
Gigg från: Sveriges Lantbruksuniversitet

Doktorand, Husdjursvetenskap

  • Skola & utbildning

Uppsala

Sust Ainimal (www.sustainimal.se) är en centrumbildning mellan universitet, forskningsinstitut och intressenter från hela livsmedelssystemet i Sverige. Alla forskarstuderande inom Sust Ainimal förväntas delta aktivt i ’Sust Ainimal Academy’. Denna doktorandtjänst är placerad vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV). HUV bedriver grundläggande och tillämpad forskning om fodermedel, djurens ämnesomsättning samt om inhysning och skötsel. Målet är att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet. HUV erbjuder en inspirerande forskningsmiljö där vi studerar metaboliska processer, näringsutnyttjande och skötsel hos djur i olika produktionssystem. Läs fullständig annons på www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/ Projektet: Mjölkkornas bidrag till livsmedelssystemet när de utfodras för lägsta möjliga livstidsutsläpp av växthusgaser Mejerinäringen är en viktig leverantör till det svenska livsmedelssystemet och är en av de branscher som har relativt hög självförsörjningsgrad. Mejerinäringen har också en nära koppling till växtproduktionen genom kornas stora konsumtion av vallfoder. Vallen har en viktig roll i växtföljden, och djurens gödsel har stor betydelse för näringsförsörjning och mullhalt i jorden. I det här projektet är målet att validera skattningar av metanutsläpp från mjölkkor och rekryteringskvigor och utvärdera deras bidrag och påverkan under hela livstiden. Projektet syftar också till att skapa fördjupad förståelse för vilka faktorer som är viktiga för minskad negativ, och ökad positiv, inverkan på cirkulation av växtnäringsämnen samt hur nettoproduktionen av livsmedel från svenska marker kan öka. Projektet kommer därmed bidra med kunskaper för framtidens svenska mjölkproduktion. Arbetet inom projektet kommer bl.a. att innehålla utfodringsförsök under stallperioden och betesförsök under sommarmånaderna, med mätningar av metanutsläpp från olika djurkategorier.  Praktiskt arbete i försöken ingår i doktorandens arbetsuppgifter. Det ingår också i arbetet att göra beräkningar av utsläpp från djuren och från primärproduktionsledet bl.a. med livscykelanalys samt att statistiskt bearbeta data och att presentera resultaten muntligt och skriftligt. Viss del av tiden kommer spenderas vid Vikens försöksbesättning utanför Falköping. Projektet genomförs inom ramen för centrumbildningen Sust Ainimal och handledning ges av personer vid institutionen för husdjurens utfodring och vård och institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap på SLU, RISE och Lantmännen. Kvalifikationer: För att kunna erhålla doktorandtjänsten krävs en högskoleexamen om minst 240 högskolepoäng. Vi söker en motiverad kandidat med en MSc i husdjursvetenskap, biologi eller motsvarande. Tidigare arbete med kor samt arbetslivs- eller forskningserfarenheter inom husdjursvetenskap eller närliggande forskningsområden är meriterande. Goda kunskaper i statistik och matematik är meriterande. Projektet kräver god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp samt goda kunskaper i såväl skriven som talad engelska. Du bör ha körkort för personbil (B). Stor vikt i bedömningen kommer att läggas vid den sökandes personliga lämplighet och intresseområden. Placering: Uppsala Försörjningsform: Anställning som doktorand i 4 år Tillträde: Enligt överenskommelse. Ansökan Välkommen med din ansökan senast den 2021-04-12. För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå. Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju. Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation. Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/ Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Sveriges Lantbruksuniversitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-12
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!