LetsGig & Mecenat
Gigg från: Förskolan Olympen AB

Förskollärare till Olympens förskola vid Östermalm

  • Skola & utbildning

Stockholm

Olympens pedagogiska verksamhet bygger på två hörnstenar: rörelse och hälsa. I våra förskolor får barnen idrotta, yoga, dansa och röra sig fritt. Vi är gärna utomhus och använder naturen för att leka och lära. På vår förskola har vi alla förutsättningar att ge barnen en stimulerande och spännande miljö för att utvecklas på bästa sätt. Området kring Olympen Sveatorn är kreativt med sin blandning av nya och vackra gamla byggnader och närheten till natur samt fina parker. På Olympen finns även en internationell profil med bilinguala avdelningar där lärarna har engelska som modersmål. Du har fokus på arbetet och är professionell i mötet med barn, föräldrar och kollegor. Ditt uppdrag är att ansvara tillsammans med arbetslaget för det pedagogiska arbetet och miljön på avdelningen. Du ska ha god kunskap om strävansmålen i förskolans läroplan och förmåga att omvandla dessa mål till praktiska utmaningar som skapar meningsfullt lärande för barnen. I uppdraget som pedagogisk utvecklingsledare ingår att driva det pedagogiska arbetet framåt. Som Pedagogisk utvecklingsledare måste du kunna leda och fördela arbetet på förskolan tillsammans med förskolechefen och dina kollegor. Du behöver ha en helhetssyn och framförhållning om vad som kommer att ske på förskolan då andra pedagoger ska kunna vända sig till dig med frågor. Du ska även fungera som ett bollplank när kollegor behöver det. Du ska vara ett föredöme och vara en inspirationskälla till verksamhetens utveckling i såväl miljö och material som i pedagogiska frågor. Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan. Att arbeta som förskollärare hos oss innebär unika och betydelsefulla möjligheter att påverka och bidra till barns utveckling. Du medverkar till att en positiv och utvecklande miljö - med en god balans av omsorg och lärande - dagligen skapas för varje barn och för hela barngruppen. Det gör du genom att ansvara för det pedagogiska arbetet enligt förskolans verksamhetsmål. Vår välorganiserade dagsstruktur, som utgår från barnens delaktighet och inflytande, utgör grunden för vårt pedagogiska arbete. Som förskollärare på Olympen kommer du att verka i ett sammanhang där vi erbjuder olika mötesplatser och engagerar barnen i lekfulla och lärande utmaningar. Vi söker dig som tillsammans med oss på Olympen vill utmanas och utvecklas i din profession. Vi söker dig som är drivande, positiv och har god samarbetsförmåga. Du kan och vågar utmana dig och dina kollegor i arbetet med barnen. Vår pedagogiska idé bygger på ett utforskande arbetssätt där vårt främsta arbetsredskap är pedagogisk dokumentation. Med hjälp av verktyg som observation, dokumentation och reflektion synliggör vi barns lärandeprocesser och tar ut riktning för nästa steg i det pedagogiska arbetet. Vi ser också den pedagogiska dokumentationen som en självklar del i vårt systematiska kvalitetsarbete och vår verksamhetsutveckling. Svea Torn har stora och rymliga lokaler. Förskolan arbetar interkulturellt, vilket är något som präglar verksamheten och gör det möjligt att på ett tydligt sätt arbeta med begrepp som jämställdhet, mångfald och demokrati, där de olika kulturerna berikar varandra. Vi är en så kallad bilingual förskola och använder oss av både det svenska och det engelska språket i vårt arbete med barnen.

Förskolan Olympen AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-12
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!