LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lunds Universitet

Universitetslektor i hälsoekonomi

  • Skola & utbildning

Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen. Anställning Anställning tillsvidare som universitetslektor i hälsoekonomi med placering tillsvidare vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö. Arbetsuppgifter Forskningsmässigt förväntas innehavaren av denna tjänst i första hand bidra till forskning inom hälsoekonomi med inriktning mot registerbaserade studier och ekonomiska utvärderingar. Innehavaren av denna tjänst förväntas samarbeta forskningsmässigt och stödja andra forskargrupper på institutionen och medicinska fakulteten med hälsoekonomisk kompetens. I arbetsuppgifterna ingår vidare att samverka med lokala, regionala, nationella och internationella organisationer och myndigheter för att vidareutveckla en stimulerande forsknings- och utbildningsmiljö med hög praktisk relevans för det omgivande samhället. Innehavaren av denna tjänst förväntas också bidra till fakultetens övriga verksamhet, såsom förtroende- och ledningsuppdrag. Universitetslektor i hälsoekonomi är tillsammans med övriga disputerade ansvarig för utvecklingen av ämnet på grund- och avancerad nivå samt vid forskarutbildning. Anställningen som universitetslektor i hälsoekonomi innefattar undervisning, handledning och examination på grundnivå och avancerad nivå samt forskning. Innehavaren av denna tjänst förväntas undervisa, examinera och leda kurser i hälsoekonomi inom mastersprogrammet i folkhälsovetenskap, utveckla nya kurser i hälsoekonomi på medicinska fakulteten, både som fristående kurser och programkurser, samt aktivt delta i pedagogiskt utvecklingsarbete. I anställningen kan även ingå interna och/eller externa förtroendeuppdrag. Även andra arbetsuppgifter kan komma att ingå. Om den anställde saknar fem veckor högskolepedagogisk utbildning då vederbörande anställs, ingår det i den  anställdes arbetsuppgifter att genomgföra utbildningen under de två första åren av anställningen.  Behörighet Behörig att anställas som lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig.  Bedömningsgrunder Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att läggas vid vetenskaplig skicklighet. Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en hög nationell och internationell nivå som forskare. Vidare är förmåga att attrahera nationella och/ eller internationella anslag meriterande. Erfarenhet av hälsoekonomisk registerbaserad forskning, inklusive god kunskap om svenska register och ansökningsprocesser, erfarenhet av att genomföra ekonomiska utvärderingar av hälsointerventioner samt erfarenhet av undervisning i hälsoekonomi i allmänhet och ekonomiska utvärderingar i synnerhet på grund-, avancerad- och doktorandnivå riktad mot personer utan nationalekonomisk bakgrund, är särskilt meriterande. Forskningsmässigt förväntas innehavaren av denna tjänst ha relevanta meriter inom hälsoekonomi med inriktning mot registerbaserade studier och ekonomiska utvärderingar, Pedagogisk skicklighet ska ha visats såväl inom undervisning som inom handledning på grund- och avancerad nivå samt vid forskarutbildning. Vikt kommer att fästas vid vetenskaplig skicklighet, förmåga att handleda doktorander och administrativ skicklighet. Hänsyn kommer också tas till visad förmåga till ledarskap, samarbetsförmåga samt förmåga att interagera med det omgivande samhället. För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: https://www.medicin.lu.se/lfn Övrig information Upplysningar lämnas av dekanus Kristina Åkesson, tel. +46 40 391 157, kristina.akesson@med.lu.se  prefekt Patrik Midlöv tel. + 46 40 391 363, patrik.midlov@med.lu.se Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Helene Berggren, tel. +46 46 222 71 11, helene.berggren@med.lu.se Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden. Ansökningsförfarande Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2021-04-15. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se https://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar under rubrik Meritsammanställning och CV). Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. Villkor Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lunds Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-15
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!