LetsGig & Mecenat
Gigg från: Högskolan Väst

Licentiand i AIL med inriktning didaktiskt arbete inom hållbar utveckling.

  • Skola & utbildning

Trollhättan

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden. Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Högskolan Väst söker nu en licentiand i Arbetsintegrerat lärande med inriktning mot didaktiskt arbete inom området Hållbar utveckling (Tema Barn och unga). Licentiandens vetenskapliga arbete Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet villkorar i hög grad barns och ungas liv, hälsa och framtidsmöjligheter. FN:s globala hållbarhetsmål och konvention om barnets rättigheter är på så vis tydligt länkade till varandra. Många barn och ungdomar uttrycker också ett starkt engagemang i miljö- och rättvisefrågor, och Barnkonventionen stipulerar att barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör dem och att få sin åsikt respekterad. Licentiandarbetet handlar om lärares arbetsintegrerade lärande gällande att tillvarata och omsätta elevers perspektiv och drivkrafter i undervisning om hållbar utveckling. Studien kan genomföras med koppling till förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem eller gymnasiet. Ämnesområde: Arbetsintegrerat lärande Det är ett tvärvetenskapligt forskarutbildningsämne med anknytning till i första hand samhällsvetenskaperna och humaniora. Ämnet Arbetsintegrerat lärande definieras av att problemställningar inriktas på relationen mellan arbetsliv och lärande. Begreppet lärande förstås i vid bemärkelse och omfattar förändrings- och socialisationsprocesser kopplade till kunskap och kompetens. I fokus är arbetslivets och lärandets villkor, organisering, processer, innehåll, former och konsekvenser. Forskningen karakteriseras av samverkan med det omgivande samhället. Forskningsmiljö: Licentianden tillhör forskarutbildningen inom AIL vid Högskolan Väst. licentiand projektet kommer också att bedrivas i nära samarbete med andra licentiander/doktorander och forskare vid Högskolan Västs tvärvetenskapliga Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljö (BUV-miljön) men även med anknytning till forskningsmiljön ”Lärande i och för det nya arbetslivet” (LINA). Arbetsuppgifter: Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Som licentiant/doktorand ägnas anställningstiden framförallt åt forskarutbildning. En /Licentiant/doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan Licentiand/doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer är 20 % av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2§). Eventuell institutionstjänstgöring (20 %) genomförs i huvudsak inom undervisningsfältet AIL. Behörighetskrav: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på grund- och avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i AIL har den vars examen på avancerad nivå har en relevant inriktning med anknytning till forskarutbildningsämnet, exempelvis inom området Hr, beteendevetenskap, personalvetenskap eller annat angränsande ämnesområde. Kunskaper kan ha inhämtats inom eller utom landet. För mer information se 3.1 och 3.2 i Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Arbetsintegrerat Lärande, Dnr U 2019/378: https://www.hv.se/forskning/forskarutbildning/kursutbud/arbetsintegrerat-larande/ Bedömningsgrunder: Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningsgrunder hittas i Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningsgrunder hittas i 3.3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Arbetsintegrerat Lärande, Dnr U 2019/378. I urvalsarbetet kan arbetsprov komma att tillämpas. Kvalifikationer: Meriterande är dokumenterad erfarenhet av - undervisning/pedagogiskt arbete i förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola - pedagogiskt eller strategiskt arbete med FN:s globala hållbarhetsmål i relation till barn och unga inom förskole-/skolsektorn eller idéburen verksamhet - forsknings- och utredningsarbete Varaktighet: En anställning som Licentiand/doktorand ska gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd Licentiand/doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Anställningen motsvarar fyra års heltidsstudier under maximalt åtta år (Högskoleförordningen 5 kap 7§). Ansökan Ansökan görs digitalt via: https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/ Ansökan ska bestå av: - CV/Meritförteckning - Personligt brev - Idéskiss inom forskningsämnet som innehåller: - En beskrivning av ditt intresse för och tidigare erfarenheter av forskningsområdet - En beskrivning och argumentation för vad som är särskilt intressant att undersöka inom tjänstens område. - En beskrivning av hur den undersökning du skulle vilja genomföra kan utformas för att utveckla kunskap inom forskningsområdet. - Examensarbete på avancerad nivå, samt eventuell licentiat uppsats. - Examensintyg på grund- och avancerad nivå. - Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa. Namn och kontaktuppgifter till två referenser. Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska. Vid översättning bifogas även originaltext. Ansökan skall vara Högskolan Väst tillhanda senast 2021-06-13

Högskolan Väst

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-06-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!