LetsGig & Mecenat
Gigg från: Umeå Universitet

Universitetslektor i teologi med inriktning mot praktisk teologi (11 mån)

  • Skola & utbildning

Umeå

Institutionen för idé- och samhällsstudier tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har ca 110 anställda. Vid institutionen samlas forskare, lärare och studenter inom ämnesområdena arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi under samma tak. Vi har också två nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet och Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD). Nu söker vi en universitetslektor i teologi med inriktning mot praktisk teologi. Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till 11 månader. Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår undervisning som innefattar kurserna: Svenska kyrkans tro och liv, Kyrkosyn och liturgik, Metoder och teorier inom teologi (delar som utgörs av praktisk teologi), litteraturkurser inom området praktisk teologi, seminarier för examensarbete i teologi samt handledning av examensarbeten på kandidat- och magisternivå inom praktisk teologi. Kurserna går både på distans, via internet, och på campus. I anställningen ingår 80% undervisning/administration och 20% kompetensutveckling. Kompetensutvecklingstiden används i normalfallet till forskning. Förutom undervisning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten. Behörighet Behörig att anställas är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i teologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För att vara behörig för anställningen krävs förmåga att undervisa på svenska. Bedömningsgrunder för urvalet Bedömningsgrunder för urvalet är: Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området praktisk teologi, erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag samt god samarbetsförmåga. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är: - bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning - originalitet i forskningen - produktivitet - bidrag till det internationella vetenskapssamhället - uppdrag inom vetenskapssamhället - förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel - samverkan med omgivande samhälle Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är: - förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer - förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär - erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning - medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsstrategier och läromedel - ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan. Avvägning mellan bedömningsgrunder Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska de tillmätas lika stor vikt. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder. Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt fästas vid undervisningsskicklighet inom praktisk teologi. Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet inom praktisk teologi. Planering och genomförande av undervisning och examination sker till stor del i lärarlag. Vikt ska därför fästas vid god samarbetsförmåga. Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet; https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1134-21.pdf. Ansökan Ansökan görs via vårt e-rekryteringssystem Varbi och ska vara inkommen senast 17 januari 2022. Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf. Notera att digitala kopior av publikationer ska bifogas till ansökan. För denna anställning ska ingen projektplan lämnas in. Övrig information Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till 11 månader med tillträde 1 augusti 2022 eller enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort är Umeå. För att genomföra undervisning, delta i planeringsmöten och fullgöra andra uppgifter som ingår i anställningen krävs hög närvaro i miljön. Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämneskoordinator Thomas Girmalm (090-7867821, mailto:thomas.girmalm@umu.se) eller prefekt Jonas Nilsson (090-7869990, mailto:jonas.nilsson@umu.se). För mer information om institutionen, se: https://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/. Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Umeå Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!