LetsGig & Mecenat
Gigg från: Linköpings Universitet

Universitetslektor i socialt arbete

  • Skola & utbildning

Norrköping

LINKÖPINGS UNIVERSITET Ledigförklarar (minst) en anställning som Universitetslektor i Socialt arbete vikariat under tillsättning med placering vid Institutionen för Kultur och Samhälle Tillsättningsprogram Avdelningen för socialt arbete bedriver forskning, forskarutbildning och utbildning, på grund- och avancerad nivå, i ämnena socialt arbete och välfärdsrätt. Dessutom ges ett antal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vid avdelningen bedrivs forskning inom exempelvis barn och unga i välfärdens institutioner, äldre, social interaktion och samtal, migration, teorivägledd forskning i socialt arbete och välfärdsrätt. I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning, forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Arbetsuppgifterna för denna anställning inbegriper undervisning och kursansvar på socionomprogrammet och på fristående kurser i socialt arbete på avancerad nivå. Dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på socionomprogram eller inom socialt arbete är särskilt meriterande för anställningen. Särskilt meriterande för anställningen är även dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom det sociala arbetets fält med antingen missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa, socialt arbete med barn, unga och familj eller hälso- och sjukvårdens sociala arbete. Socionomexamen och yrkesverksamhet inom socialt arbete är meriterande. Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska. Arbetsuppgifter I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Behörighet Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen. Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig. Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten, i andra hand den vetenskapliga skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga. Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska. Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande Lika villkor Flertalet av våra universitetslektorer inom IKOS är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt. För mer information om anställningen: https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16121&rmlang=SE Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Linköpings Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-06
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!