LetsGig & Mecenat
Gigg från: V o B Syd AB

Behandlare till Vittskövlegårdens HVB i Kristianstad

  • Vård & assistans

Kristianstad

Vo B Syd är ett kommunalt vårdbolag som ägs av kommunerna i Kronoberg och Skånes län. Verksamheterna tar emot akuta och planerade uppdrag från socialtjänsten (SOL och LVU) skydd, stöd, utredning och behandling med placering i HVB, stödboende, skyddsboende eller familjehem. Vo B är känt för kundfokus, kvalitetstänkande och förståelse för socialtjänstens situation. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015. Vo B erbjuder goda utvecklings- och karriärmöjligheter för dig som vill satsa i ett kreativt sammanhang med korta beslutsvägar. Vår företagskultur kännetecknas av en hög grad av delaktighet och ömsesidig respekt där arbetsglädje och laganda uppnås. Du erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling och subventionerad friskvård. Vårt arbete kännetecknas av professionalitet och hög kompetens. Med utgångspunkt från beprövade och kunskapsbaserade metoder bidrar vi till förändring som gör skillnad i klienternas liv. Vo B:s HVB för ungdomar, Vittskövlegården som ligger 2 mil utanför Kristianstad, tar emot ungdomar 14 -17 år, med psykosocial problematik, oro/ångest problematik, trauma, svårigheter i hemmiljön samt anknytningsproblematik och normbrytande beteende. Huvuduppgiften är att tillsammans med ungdomen och i förekommande fall dennes familj och nätverk möjliggöra ett förändringsarbete i en trygg och stabil miljö. Den unges utveckling ses i ett sammanhang och i samspel med omgivningen. Målet är att den unge ska vara delaktig i planeringen för att på detta sätt skapa bästa möjliga förutsättningar för en positiv utveckling. En individuell behandlingsplan upprättas tillsammans med uppdragsgivare, ungdom och vårdnadshavare. Verksamhetens vardagsstruktur vilar på en miljöterapeutisk grund där viktiga redskap i behandlingsarbetet är kontaktmannaskap och samtalsstöd utifrån kognitiv beteendeterapeutisk metod. ARBETSUPPGIFTER Befattningens uppdrag bygger på att vara kontaktperson för någon/några ungdomar och medverka till att det enskilda behandlingsuppdraget genomförs. Då enheten arbetar ur ett miljöterapeutiskt perspektiv ska behandlaren ta ansvar för att upprätthålla denna struktur ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Du är en "god förebild" för ungdomen i vardagssituationer och deltar i aktiviteter och sysslor på boendet. Du genomför strukturerade samtal, observationer, manualbaserade metoder eller motsvarande. Behandlaren ska verka för att ha ett gott samarbete med ungdomens hela nätverk där, utöver vårdnadshavare, även inbegrips externa kontakter med socialtjänst, BUP, läkare, lärare/god man m fl. Som kontaktperson har du ansvar för att upprätta genomförandeplan som följer den vårdplan eller uppdrag som socialtjänsten lämnat för placeringen. Löpande dokumentation ingår liksom att skriva kortare rapporter och sammanfattningar. KVALIFIKATIONER Du som är intresserad av tjänsten som behandlare är trygg, stabil och har ett prestigelöst och ödmjukt förhållningssätt. Du har förmåga att skapa goda samarbetsrelationer lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är strukturerad, planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp mål och håller tidsramar. Din teoretiska bakgrund är beteendevetenskaplig och du kanske är socionom, socialpedagog eller har du en annan likvärdig utbildning med erfarenhet av behandlingsarbete med barn och ungdomar i riskzonen. Du har kunskap och erfarenhet av BBIC och är förtrogen med att dokumentera och skriva journaler. Det är vidare önskvärt att du har erfarenhet och kunskap avseende KBT och erfarenhet av behandlingsarbete på HVB-hem med målgruppen. Aktuell tjänst kan komma att kompletteras med ett utökat ansvar som bl a innebär ett övergripande ansvar kring den dokumentation som finns i dokumentationssystemet. Det innebär också att vara ställföreträdare för verksamhetschefen vid hens bortavaro varför erfarenhet av arbetsledning är meriterande. För att upprätthålla god kvalitet i verksamheten förväntas att du har en god administrativ förmåga och är delaktig i det kvalitetsarbete som genomförs liksom för att bistå med arbetsuppgifter som innehåller olika redovisningar internt. ÖVRIGT B-körkort samt att du avstår från att röka under arbetstid är en förutsättning för anställning. Kollektivavtal: HÖK/AB vård och omsorg from den 1/1-2022. Inför en ev. anställning inhämtar arbetsgivaren utdrag från misstanke- och belastningsregistret.

V o B Syd AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!