LetsGig & Mecenat
Gigg från: Uppsala Universitet

Professor i geriatrik förenad med befattning som specialistläkare

  • Skola & utbildning

Uppsala

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap tillhör medicinska fakulteten och bedriver omfattande och framgångsrik forskning inom ämnesområdena folkhälsovetenskap och vårdvetenskap. Vidare bedrivs utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, mastersprogrammet i folkhälsa samt ett flertal fristående kurser. Vid institutionen finns idag nio forskargrupper med sammanlagt ca 160 anställda och ytterligare ca 100 anknutna forskare. Läs mer på https://www.pubcare.uu.se/. Beskrivning av ämnesområdet: Geriatrik, läran om åldrandets sjukdomar, är ett brett ämnesområde som omfattar åldersrelaterade sjukdomar/tillstånd såsom demenssjukdomar, hjärt-kärlsjukdom, osteoporos, sarkopeni, fall och andra geriatriska syndrom. Geriatrik är en livaktig disciplin vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Sektionen för geriatrik sorterar under Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap och här pågår framför allt forskning kring kognitiva sjukdomar. Vid sjukhusets Minnes- och geriatrikmottagning bedrivs kliniska studier som syftar till att bättre förstå sjukdomsförloppet vid f.f.a. Alzheimers sjukdom, men även olika aspekter av det normala åldrandet. Här finns också en omfattande biobank kopplad till kliniska data. På Rudbecklaboratoriet verkar forskargruppen Molekylär Geriatrik, där man studerar neurodegenerativa sjukdomars molekylära mekanismer i syfte att bättre förstå bakomliggande orsaker och utnyttja sådan kunskap i utvecklingen av ny diagnostik och terapi. Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna hör övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet, undervisning och handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Uppdrag av administrativ art kan också förekomma. Klinisk tjänstgöring som specialistläkare i geriatrik ingår. I anställningen ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete. Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, så som god samarbetsförmåga (AO § 5). Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. (Se AO 31 §). Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning. (se AO 22 §). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. För behörighet till denna anställning krävs läkarexamen samt specialistkompetens i geriatrik. Den sökande ska, om denne saknar svenskt bevis om specialistkompetens, ha lämnat in ansökan om svenskt bevis om specialistkompetens i geriatrik till Socialstyrelsen senast sista ansökningsdag för denna anställning. Den sökande måste dock senast då beslut om anställning fattas ha erhållit svenskt bevis om specialistkompetens i geriatrik. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och på engelska. Bedömningsgrunder: Vid urval av behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet och därefter vid pedagogisk och klinisk skicklighet. En sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer emellertid att ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mer skicklig än en vetenskapligt något mera skicklig sökande kan rangordnas före den senare. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/. För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: https://regler.uu.se/digital Assets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf https://regler.uu.se/digital Assets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf.  http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde: Efter överenskommelse. Anställningsform: Tillsvidareanställning. Anställningens omfattning: 100% Upplysningar om anställningen lämnas av: Dekanus Karin Forsberg Nilsson +46 (0)18 471 41 58, +46 (0)70 167 9579 karin.nilsson@igp.uu.se, Prefekt Karin Nordin +46 (0)70-6769634 Karin.nordin@pubcare.uu.se. Välkommen med din ansökan, som bör vara skriven på engelska, senast den 17 januari 2022, UFV-PA 2021/3315. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Uppsala Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!