LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms Universitet

Doktorand i oorganisk kemi

  • Övrigt

Stockholm

vid Institutionen för material- och miljkökemi. Sista ansökningsdag: 2022-01-16. Institutionen för material- och miljökemi (MMK) är, med cirka 160 anställda, en av de största institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. En betydande del av undervisningsverksamheten sker på grundnivå med kurser inom grundläggande fysikalisk, oorganisk och analytisk kemi. Undervisningen på avancerad nivå fokuserar på masterprogrammen i hållbar kemi och analytisk kemi. MMKs forskningsverksamhet omfattar främst studier av material, och inkluderar olika klasser av dessa såsom keramer, glas, porösa material och mjuka material. Projekten omfattar ofta syntes samt karaktärisering med olika metoder; röntgen, neutrondiffraktion, elektronmikroskopi, fasta tillståndet NMR och datormodellering av material med potential för diverse tillämpningar. Forskningsaktiviteter inom analytisk kemi fokuserar på att utveckla avancerade analytiska tekniker för studier av organiska föreningar och biomolekyler. Detta doktorandprojekt är en av de 15 projekten inom Nan ED (Electron Nanocrystallography) finansierad av EU Innovative Training Network H2020-Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) program (Grant Agreement n. 956099). Nan ED strävar efter att utbilda en ny generation elektronkristallografer, som kan tillämpa och utveckla 3 D ED-tekniker i ett tvärvetenskapligt nätverk. Nan ED kommer också att etablera en ny standard för kristallografisk utbildning, som är närmare dagens industriella behov. Slutligen kommer Nan ED att sprida kunskaper av 3 D ED i akademiska och industriella laboratorier, vilket kommer att bidra till att Europa förblir ledande för karaktärisering och utveckling av nanomaterial, med en märkbar och global ekonomisk inverkan. Mer information om Nan ED finns på https://naned.eu/. Projektbeskrivning Projekttitel: Utveckling av elektronbaserad parfördelningsfunktion (e PDF) och dess tillämpning för undersökning av strukturoordning i funktionella material. Handledare: Fil.dr. Cheuk-wai Tai (huvudhandledare) och biträdande handledare: Prof. Xiaodong Zou (MMK, SU). Dr. Tais forskargrupp utvecklar nya metoder för att möjliggöra högkapacitets och flerdimensionella experiment i elektronmikroskop, och är en av de ledande grupperna i utvecklingen av elektronbaserad parfördelningsfunktion (e PDF) analys samt 3 D diffusspridning. Vi strävar efter att förbättra datainsamling och analys av avbildning, diffraktion, spektroskopi och kemisk kartläggning. Vår metod har använts av många forskargrupper för att studera katalysatorer, läkemedelsbärare, mikroelektronik, metalliskt glas och lågdimensionella nanostrukturerade material. Vi utför också (S)TEM-undersökning av material och enheter med specifik funktionalitet, till exempel energilagrings-/omvandlingsmaterial, katalysatorer, magnetiska material och hybridmaterial. Syftet med doktorandprojektet är att etablera rutiner för insamling och behandling av e PDF-data för att öka metodens robusthet och tillämpa metoderna för att studera oordning/defekter i vissa utvalda funktionella material, där den detaljerade atomstrukturen inte kan kartläggas med befintliga diffraktionstekniker. Kandidaten kommer att vara medlem i ett tvärvetenskapligt team som arbetar med fysiker, kemister, materialvetare, kristallografer och elektronmikroskopister med bred forskningsbakgrund. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med andra grupper på SU och internationella partners. Hen kommer att delta i olika utbildningsprogram som anordnas av Nan ED för att få en bred kunskap och kompetens inom området. Kandidaten ska ha en stark samarbets- och kommunikationsförmåga, vara självmotiverad och en bra lagspelare. Den sökande bör också ha utmärkta kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Goda kunskaper om kristallografi, programmering eller TEM är en fördel. Kandidaten ska ha en magisterexamen eller motsvarande examen i fysik, kemi, kemiteknik eller materialvetenskap. För mer information se Tais hemsida: www.su.se/english/profiles/ctai Behörighetskrav Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet kemi, materialvetenskap, kemiteknik eller ett relaterat ämne. Du hittar den allmänna studieplanen på Institutionens webbsida för doktorandstudier. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag. Urval Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan. Sökande måste uppfylla behörighetskraven för en ESR enligt Horizon 2020 ITN-programmet vid rekryteringsdagen. Särskilt bör vederbörande vara berättigad till ESR genom att uppfylla följande kriterier: • ha mindre än 4 års forskningserfarenhet efter examen på grundutbildning/ magisterexamen. Med detta avses kumulativ forskningserfarenhet och inkluderar inte lednings- / industriell eller annan arbetslivserfarenhet; • inte inneha en doktorsexamen. Doktorander med under 4 års erfarenhet samt före slutförandet kan ansöka; samt • inte ha bott eller utfört sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier etc.) i Sverige i mer än 12 månader (kumulativt) under de tre senaste åren omedelbart före rekrytering (menad som den första dagen för anställning av forskaren). Obligatorisk nationell tjänst och kortare vistelser som helgdagar beaktas inte. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning. OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb under Doktorandplatser. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Stockholms Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!