LetsGig & Mecenat
Gigg från: Högskolan Dalarna

Professor i energiteknik med inriktning solenergi

  • Skola & utbildning

Borlänge

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Solenergiforskning har bedrivits på Högskolan Dalarna sedan mitten av 1980-talet och var en av de första  forskningsmiljöerna vid Högskolan. Solenergiforskningen ingår idag i forskningsmiljön Resurseffektiv byggd miljö som består av ett femtontal disputerade forskare och lika många doktorander. Vi har ett stort forskarnätverk nationellt och internationellt samt omfattande samverkan med företag och organisationer i våra forskningsprojekt. Forskningsmiljöns interdisciplinära sammansättning skapar en dynamisk miljö med mångfasetterade perspektiv på energi-, klimat och resursfrågor inom främst den byggda miljön för att bidra till hållbar samhällsbyggnad. Solenergiforskningen är främst inriktad på systemforskning för att studera solenergins roll i energisystem i den byggda miljön och kopplar till de två andra forskningstemana resurseffektiva byggnader och hållbar samhällsbyggnad i olika forskningsprojekt. Forskningen är tillämpad och via olika samarbeten med externa samhällsaktörer är syftet att bidra till kunskap för omställning till hållbara energisystem. Forskningen är problemorienterad vilket innebär bred kunskaps- och metodbas för att lösa systemfrågor som tar in också sociala och ekonomiska dimensioner. Många forskningsprojekt är därför mång- och tvärvetenskapliga samarbeten med Högskolans andra forskningsmiljöer, och forskargrupper nationellt och internationellt. Forskningsmiljön Resurseffektiv byggd miljö utgör en sammanhållen akademisk miljö med både forskning och utbildning. Programmen inom ämnesområdet energiteknik omfattar högskoleingenjör i hållbara energisystem, master- och magisterprogram i solenergiteknik, magister i energieffektivt byggande. Även högskoleingenjör i byggteknik, tvåårigt program till byggarbetsledare och kandidat i bygg- och samhällsplanering finns inom miljöns andra ämnesområden byggteknik respektive samhällsplanering. Din arbetsdag som professor Uppdraget som professor vid Högskolan Dalarna innebär att vara drivande för att utveckla forskningsmiljöns vetenskapliga bas. Det innefattar att söka externa forskningsmedel som möjliggör rekrytering av doktorander och postdoktorer samt ger utrymme för disputerade lärare att ingå i forskningsprojekt. I uppdraget ingår också att utveckla våra utbildningsprogram och kurser med forskningsanknytning. Du medverkar som lärare i kurser på alla nivåer och har kursansvar för 1 - 2 kurser på forskarnivå, är examinator och handleder examensarbeten. Handledning av doktorander och att ta en aktiv roll generellt för doktorandernas forskningsmiljö är centralt. Som professor förväntas du kandidera till uppdrag i Högskolans kollegiala nämnder och råd för att bidra till Högskolans gemensamma utveckling. Samverkan är som vi skriver inledningsvis en hörnsten i forskningsmiljön och som professor i energiteknik bygger du nätverk och samverkar i forskning med samhällsaktörer i regionen, nationellt och internationellt. Är du personen vi söker? Enligt Högskoleförordningen 4 kap 3§ är den behörig som professor, inom annat än konstnärlig verksamhet, som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, vilka bedöms enligt uppställda kriterier i anställningsordningen. För denna anställning krävs avlagd doktorsexamen inom teknik- eller naturvetenskap med ett avhandlingsämne inom energiområde. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten skall särskild vikt läggas vid: • God nationell och internationell nivå som forskare • Forskningsproduktionens relevans i förhållande till anställningsprofilen • Utvecklad självständighet och förnyelseförmåga som forskare • Forskningens omfattning visad genom såväl nationellt som internationellt publicerade arbeten • Uppdrag som opponent/ledamot i betygsnämnd, sakkunnig och referee • Som huvudansvarig sökt och erhållit nationella och/eller internationella forskningsanslag Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten skall särskild vikt läggas vid: • Förmåga att skapa förutsättningar för studenternas lärande samt förmåga att skapa engagemang och intresse för ämnet • Erfarenhet av handledning inom forskarutbildning fram till disputation • Erfarenhet av undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå • Visad pedagogisk skicklighet genom varierande insatser i utbildning, såsom planering, genomförande (undervisning och examination) och utvärdering som bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb

Högskolan Dalarna

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-15
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!