LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lunds Universitet

Doktorand i elektroteknik

  • Skola & utbildning

Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. Doktorand i elektroteknik med inriktning heterogena och distribuerade moln- och beräkningsinfrastrukturer Särskild ämnesbeskrivning Nästa generations trådlösa system kommer att ha beräkningsresurser inbäddade djupt i och genom hela infrastrukturen. Beräkningsinfrastrukturen kommer att sträcka sig från radiogränssnittet till de offentliga molnen, och resurserna kommer att delas av applikationer som sträcker sig från lågnivåradioalgoritmer till mycket stora webbapplikationer. För att stödja en sådan mångsidig uppsättning applikationer kommer infrastrukturen att bestå av FPGA:er, GPU:er och processorer med olika kapacitet. För att ett sådant system ska vara användbart och energieffektivt måste det ha en sammanhållen plattform på vilken applikationer kan distribueras och hanteras över en stor heterogen datorinfrastruktur. Till exempel kommer applikationer att behöva syntetiseras dynamiskt till olika plattformar och dynamiskt migreras till där de använder minst energi, upprätthåller en acceptabel prestandanivå och där systemet som helhet förblir i drift. Arbetsuppgifter Utmaningarna med att förverkliga beräkningsinfrastrukturer för nästa generations trådlösa system är tvärvetenskapliga och involverar virtualisering, hårdvaruintegration, nätverk och distribuerade mjukvarusystem. Doktoranden kommer att forska om och implementera distribuerade, automatiserade och virtualiserade mjukvaruplattformar som spänner över en heterogen uppsättning hårdvaruplattformar (t.ex. FPGA, GPU, ARM och x86-processorer) för att möta de dynamiska behoven hos systemet och dess applikationer. Detta inkluderar virtualisering av alla resurser, distributionsplattformar och dynamisk resurshantering. Vi är en systemforskningsgrupp och vi ledande implementeringar i testbäddar. För att göra det arbetar vi i nära samarbete med forskare inom trådlös teknologi, datavetenskap och styrteori. Därför förväntas doktoranden implementera och integrera de teoretiska rönen i våra testbäddar. Doktoranden kommer att arbeta i flera av våra forskningsprojekt och vara involverad i vår tvärvetenskapliga forskningsmiljö med samarbete med industrin. Doktorandernas huvudsakliga uppgifter är att ägna sig åt sina forskningsstudier, vilket inkluderar att delta i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna kommer även att omfatta undervisning och andra institutionsuppgifter (högst 20 %). Behörighet Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:   - avlagt examen på avancerad nivå, eller - fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng avlagts på avancerad nivå, eller - har förvärvat väsentligen motsvarande kunskaper på annat sätt i Sverige eller utomlands. Kraven på särskild behörighet för elektroteknik uppfyller den som har: - minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller - civilingenjörsexamen i datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik, eller teknisk nanovetenskap. Ytterligare krav: - Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska. - Utmärkta färdigheter i programmering och mjukvaruintegrering. - Goda färdigheter i akademiskt skrivande. - God förmåga att mogna med forskarutbildningen och bidra till forskargruppen. Följande kompetenser är också meriterande: - God kunskap om virtualiseringsteknologier, molnplattformar med öppen källkod och distribuerade system. - God förståelse för autonoma system, olika hårdvaruplattformar och hur applikationer utvecklas för dessa plattformar, inklusive FPGA, mikrokontroller, ARM och x86. - Goda kunskaper i matematik och statistik. Bedömningsgrunder Urval till forskarutbildning baseras på studentens potential att klara av utbildning på forskarnivå. Bedömningen av potential görs i första hand utifrån akademiska resultat från grundnivå och avancerad nivå. Särskild uppmärksamhet ägnas åt följande: - Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och studieämnet. - Bedömning av förmåga att arbeta självständigt samt att formulera och angripa forskningsproblem. - Skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga - Annan erfarenhet relevant för forskarutbildningen, t.ex. yrkeserfarenhet. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling. Villkor Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald. Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lunds Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!