LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms Universitet

Doktorand i naturgeografi

  • Skola & utbildning

Stockholm

vid Institutionen för naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2021-10-17. Projektbeskrivning Samlevnad mellan människor och djur hotats av en ökande befolkning samt minskande eller fragmenterade livsmiljöer. Eftersom vissa djurarter tillbringar mer än 75% av sin tid utanför skyddade områden, behöver djurens rörelsemönster såväl som konfliktområden mellan människor och djur identifieras. Detta doktorandprojekt syftar till att kartlägga rumsliga mönster för lokala konflikter samt att modellera och förutsäga konflikter baserat på socioekologiska data i Sverige, Italien och Tanzania. Baserat på fallstudier kommer doktoranden att skapa en databas i tid och rum över konflikthändelser, bakomliggande miljöfaktorer och socioekologiska drivkrafterna, samt hur dessa konflikter har hanterats och kommunicerats till lokalbefolkningen. Projektet kommer att bestå av både litteraturstudier och fältstudier (om situationen). Geografiska informationssystem (GIS) kommer att användas för att kartlägga och analysera markanvändning och förändring runt skyddade områden. Vidare kommer uppskattningar av djurpopulationer att samlas in med hjälp av data från GPS -kragar, kamerafällor eller direkt / indirekt observationsdata, för analyser med hjälp av prediktiva modeller. För att förstå de viktigaste drivkrafterna bakom uppkomna konflikter kommer socioekologiska data analyseras tillsammans med fältdata för att förstå rumsliga och tidsmässiga mönster bakom konflikter. Behörighetskrav Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet gäller den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnet naturgeografi. För att antas till denna doktorandanställning behöver du ha avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, inom ekologi, geovetenskap, miljövetenskap eller annan relevant naturvetenskap. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag. Urval Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: kandidaternas dokumenterade kunskaper inom geografiska vetenskaper, ekologi, miljövetenskap, geografiska informationssystem (GIS), och socioekologiska vetenskaper. Dessutom kommer kandidatens skriftliga och muntliga kunskaper i engelska, förmåga till analytiskt tänkande, samarbetsförmåga samt kreativitet, initiativ och självständighet att bedömas. Bedömningen kommer att baseras på tidigare erfarenheter och betyg, examensarbetets kvalitet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt kandidatens skriftliga motivation för att söka tjänsten. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning. Anställningsvillkor  Se den fullständiga annonsen Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Ytterligare information lämnas av universitetslektor Anna Treydte, tfn 0700-35 09 77, anna.treydte@natgeo.su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se. Ansökan OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb, under Doktorandplatser. Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Stockholms Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!