LetsGig & Mecenat
Gigg från: 4Real AB

Data Scientist – Kapacitetsupphandling för FCR

  • IT & programmering

Stockholm

Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som konsult. Du kanske idag jobbar som konsult eller har en vanlig anställning inom nedan angivna kompetens-områden. Allt arbete sker på plats i våra kunders lokaler. Våra kunder finns primärt i Stockholmsområdet. Trivs du med att ibland byta arbetsmiljö, kollegor och arbetsuppgifter då är konsultrollen något för dig. 4 Real AB är en samling konsulter inom IT och elektronik som alla är mycket kompetenta inom sina specialområden. 4 Real AB är en klassisk konsultfirma där du blir uthyrd till någon av våra kunder. Attraktiv lönemodell. Bakgrund Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Svenska kraftnät driftar och bygger ut stamnätet för att möta framtidens energibehov samt utvecklar samarbetet inom området med övriga Europa. Ett av Svenska kraftnäts uppdrag är att möjliggöra en mer harmoniserad och effektiv handel av el med Europa samt leva upp till de krav som EU och tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen ställer på oss. Balanseringen av kraftsystemet, processen för att matcha produktion med konsumtion, utvecklas och blir allt mer krävande. Tidigare nämnd harmonisering samt större andel icke-planerbar produktion driver trenden i denna riktning och behovet är stort för vidareutvecklade arbetssätt, processer och beslutsstöd. Det är ett komplext område som är direkt kopplat till både ekonomisk effektivitet och driftsäkerhet. För att tackla dessa utmaningar arbetar Svenska kraftnät med att vidareutveckla och designa marknader samt internt utveckla verktyg för handel av reserver, både med avseende på kapacitet och energi. Fokusområden är ökad grad av automation, prognoser och prediktiva/ordinerande beslutsstöd. Ett behovsområde är utveckling av beslutsstöd för kapacitetsupphandling för reserven FCR. Verktyget kommer att nyttjas dagligen av operatörerna i det nationella kontrollrummet. Uppdragsbeskrivning I uppdraget som Data Scientist ämnar du arbeta med framtagande av prediktiva och ordinerande modeller samt i design och implementering av en pipeline och ett ramverk som sätter dessa modeller i produktion. En viktig aspekt är kvalitet (så som robusthet, träffsäkerhet, loggning samt reproducerbarhet) i hela värdekedjan samt systemdesignen. Specifikt i detta fall kommer du att använda dina goda kunskaper inom optimering och prognostisering för att utveckla och bidra till att driftsätta ett verktyg som optimerar upphandling av kapacitet för reserven FCR. Plattformar och tekniker/språk som används i projektet är Python, Docker/Kubernetes/Open Shift. Versionshantering av kod och CI/CD-processen hanteras i Git Lab. Du kommer att tillhöra ett core-team bestående av Data Scientists, Data Engineers, integrationsutvecklare samt Dev Ops-resurser. Dessutom kommer du att ingå i ett nära samarbete med berörd verksamhet som kommer att bidra med domänkunskap. Uppdraget avser att utföras av en resurskonsult (en tjänst som utförs av en Konsult i syfte att ge förstärkning till Svenska kraftnät i det löpande arbete som utförs av Svenska kraftnät. Utförandet av dessa tjänster leds och styrs av Svenska kraftnät) Arbetsuppgifter Designa, implementera och vidareutveckla verktyg för upphandling av FCR-kapacitet. Utveckla och driftsätta nya modeller samt följa upp kvalitet. Dina goda kunskaper inom optimering kommer väl till pass här. Säkerhetsprövning Säkerhetsprövning av leverantör och konsult krävs med anledning av att konsulten kommer hantera hemliga uppgifter. Processen för upprättande av SUA-avtal och genomförande av registerkontroll beräknas ta ca 8 till 10 veckor från tilldelning av uppdrag, men kan både ta längre och kortare tid. Konsultens uppdrag kan inte påbörjas innan denna process har genomförts och klartecken har givits. Placering Normalt är placeringen i Svenska kraftnäts lokaler i Sundbyberg. Resor kan förekomma (in- och utrikes). I nuläget gäller hemarbete under rådande pandemisituation. Omfattning Uppdragsperiod: 02-maj-2021 - 01-maj-2022 Uppdraget uppskattas ha en beläggning på 100 % under hela uppdragstiden. Uppskattad omfattning ska ses som en kvalificerad uppskattning. Det framtida behovet kan komma att överstiga eller understiga här angiven kvantitet. Svenska kraftnät garanterar på så sätt ingen specifik volym, utan anbudsgivaren åtar sig att leverera mot det faktiska behov som uppstår. Skall- och börkrav för uppdraget i punktform: Skallkrav Utbildning (Svenska kraftnät kan på begäran kräva in bevis för utbildning eller certifikat): Vi ser att kandidaten minst har en master i matematik eller statistik alternativt är civilingenjör mot data, elektroteknik, teknisk fysik eller liknande. Kompetens och Erfarenhet: Minst 5 års erfarenhet av praktiskt arbete med tillämpningar av optimeringsstrategier för att lösa olika typer av optimeringsproblem. Minst 3 års arbetslivserfarenhet av CI/CD-verktyg och med automation. Minst 2 års arbetslivserfarenhet av utveckling i Python. Kandidaten måste vara kommunikativ och uttrycka sig väl på såväl svenska som engelska i både tal och skrift. Börkrav Högre utbildningsnivå än ovan nämnda skallkrav, såsom doktorsexamen Minst 1 års arbetslivserfarenhet av applikationsutveckling för kontrollrumsmiljö Minst 1 års arbetslivserfarenhet av driftsättning av applikationer med hjälp av containerteknik. Minst 1 års erfarenhet av arbete i SQL samt grundläggande kunskap om databaser SAFe eller liknande agil certifiering Annat Nedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid eventuell intervju. Svenska kraftnät förbehåller sig rätten att kontakta egna relevanta referenser (än de som leverantören själv angivit) för att säkerställa uppfyllande av krav. Det är viktigt att sökande är driven med en förmåga att själv hitta förslag till förbättringar och nya lösningar. Att kunna förklara och visualisera komplexa samband på ett enkelt och pedagogiskt sätt värderas högt, likaså ett intresse av elmarknad och kraftsystem. Du ska ha mycket goda kommunikations- och samarbetsförmågor.

4Real AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-02-25
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!