LetsGig & Mecenat
Gigg från: Uppsala Universitet

En eller flera biträdande universitetslektorer i informationssystem

  • Skola & utbildning

Uppsala

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor. Institutionen för informatik och media har en bred forskningsprofil med basen i aktuella forskningsområden inriktade på bl. a. informationssystem, interaktionsdesign, medier och kommunikation. Institutionen för informatik och media har omfattande undervisningsuppdrag på programutbildningar och fristående kurser inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionen omsätter omkring 85 mkr och har ca 90 anställda. Informationssystem är det ämne vid Uppsala universitet som utvecklar kunskap om digitalisering och dess förutsättningar, betydelser, värden och konsekvenser i individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang. Ämnet innefattar studier och utveckling av digitala praktiker, resurser, artefakter och system, inklusive styrning, design, införande och bruk. Anställningen avser placering på Campus Gotland. Anställningsperiod: Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor. Kriterier för befordran till universitetslektor finns här: https://regler.uu.se/digital Assets/162/c_162925-l_3-k_foreskrifter-for-befordran.pdf samt i https://regler.uu.se/digital Assets/644/c_644748-l_3-k_samfak-kompl.-riktlinjer-ao-21-11-11.pdf (avsnitt 2 f). Arbetsuppgifter: Forskning och undervisning inom informationssystem, särskilt datadriven digital innovation. Till undervisning räknas kursansvar, handledning och kursadministration. Även undervisning på andra kurser som ges vid institutionen kan förekomma. Anställningen kan även omfatta administrativa uppgifter. Andelen undervisning uppgår till högst 50 procent. De resterande 50% av arbetstiden ska ägnas åt forskning. För aktivt deltagande i institutionens arbete krävs regelbunden närvaro på arbetsplatsen. Arbetsuppgifterna innebär även att följa utvecklingen inom ämnet och utvecklingen i samhället i stort, som är relevant för undervisning vid universitetet. Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens samt uppfyller kraven för pedagogisk skicklighet. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.  Därutöver ska den sökande uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§ 39) och Samhällsvetenskapliga fakultetens riktlinjer (avsnitt 2 e). Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra anställningen väl. För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska senast inom två år kunna undervisa också på det andra. Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.  Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta: - Ansökningsbrev - Bilageförteckning - Curriculum Vitae - Redovisning av vetenskapliga meriter - Publikationsförteckning - Redovisning av pedagogiska meriter - Redovisning av övriga meriter - Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas - Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation) https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/Sökandeinstruktioner+Befodrad+universitetslektor+Samfak+kompl.+riktlinjer+AO+rev+21-11-11.pdf/baed7351-b6ab-4b5e-657e-54be295c34ea OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in via elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2022/1045. För ytterligare information se https://regler.uu.se/digital Assets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdfoch https://regler.uu.se/digital Assets/644/c_644748-l_3-k_samfak-kompl.-riktlinjer-ao-21-11-11.pdf. Om anställningen: Anställningen är tidsbegränsad, 4 år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Campus Gotland. Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Pär Ågerfalk, tel 018-471 1064, mob 070-4250296, e-post par.agerfalk@im.uu.se. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: fakultetshandläggare Ellinor Fiebranz Andersson, tel. 018-471 28 28, e-post samfak@samfak.uu.se. Välkommen med din ansökan senast 16 maj 2022, UFV-PA 2022/1045. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Uppsala Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!