LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms Universitet

Universitetslektor i pedagogik

  • Skola & utbildning

Stockholm

vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Sista ansökningsdag: (2021-02-04) OBS! förlängd ansökningstid t o m 2021-02-25 . Ämne/ämnesbeskrivning Pedagogik är en forskningsdisciplin som studerar frågor kring utbildning, utveckling och lärande i relation till kulturella och samhälleliga kontexter. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning, kursutveckling, handledning och examination på kurser inom karriärvägledning och karriärutveckling på Studie och yrkesvägledarprogrammet. Även undervisning och handledning inom institutionens övriga kursutbud på grund- och avancerad nivå ingår. Undervisningen sker på svenska. I anställningen ingår även att bedriva egen forskning. I arbetet som universitetslektor ingår att medverka i pedagogiskt, forskningsmässigt och administrativt utvecklingsarbete, vilket t.ex. innebär deltagande i arbetsgrupper och kommittéer. Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal. Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.  Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Svenskspråkighet är ett krav vid tillsättningen, då en stor del av kurslitteraturen är på svenska och behandlar en svenskspråkig kontext där examinationsuppgifter och övriga student texter ska läsas och återkopplas på svenska. Bedömningsgrunder Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom pedagogik med koppling till karriärvägledning och karriärutveckling. Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor, Vikt fästs vid: • administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. • att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer. • studie- och yrkesvägledarexamen eller motsvarande. Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Övriga upplysningar Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att män söker anställningen. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, docent Carina Carlhed Ydhag, tfn 08-16 30 87, carina.carlhed@edu.su.se. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Hans Rosenberg, tfn 08-16 32 64, hans.rosenberg@su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Stockholms Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-02-25
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!