LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lunds Universitet

Doktorand i ekonomisk historia - Demografi i Mellanöstern

  • Skola & utbildning

Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik. Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se. Centrum för Mellanösternstudier (CMES) etablerades 2007 för att stödja, koordinera och expandera den tvärvetenskapliga forskningsmiljön om Mellanöstern vid Lunds universitet. CMES koordinerar också det strategiska forskningsområdet (SFO) och forskningsprogrammet The Middle East in the Contemporary World (MECW). Forskningsprogrammet produceras ledande flervetenskaplig forskning om Mellanöstern och inkluderar mer än 30 forskare från fem olika fakulteter vid Lunds universitet. Arbetsuppgifter Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning som avses resultera i doktorsexamen. Arbetet innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagande i forskarutbildningskurser. I begränsad omfattning kan anställningen innehålla viss undervisning eller annan institutionstjänstgöring på ekonomisk-historiska institutionen. Omfattningen av denna tjänstgöring kan maximalt uppgå till 20 procent av full arbetstid. Doktorandprojektet och doktorsavhandlingen är en del av forskningsprogrammet Middle East in the Contemporary World och ska handla om Mellanösterns demografi. Doktoranden kommer ha dubbel institutionell affiliering till Centrum för Mellanösternstudier och Ekonomisk-historiska institutionen. Doktoranden förväntas delta aktivt både i institutionens och CMES verksamhet. Behörighet Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har - avlagt examen på avancerad nivå, eller - fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller - på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. (Högskoleförordningen 7 kap, 39 §) Särskild behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se https://www.lusem.lu.se/study/phd. Övriga krav Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav. Kvantitativ skicklighet är ett krav.   Bedömningsgrund Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, se studieprogram för forskarutbildningen i ekonomisk historia, se https://www.lusem.lu.se/study/phd Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas: - Kvalitet och innehåll i den sökandes tidigare arbete, till exempel Masteruppsats - Förmåga att aktivt delta i institutionens och CMES forskningsmiljöer - Bedömd förmåga till självständigt vetenskapligt arbete - God kunskap i statistik och ekonometriska metoder - Skicklighet att hantera data och erfarenhet att arbeta med stora individdatabaser - Skicklighet i statistisk programmering - Kunskap i svenska - Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation - Avhandlingsplan. - Relevant utbildningsbakgrund inom t.ex. ekonomisk historia, nationalekonomi, demografi eller statistik - Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet Vi är intresserade av sökande med ett starkt engagemang och intresse för Mellanösterns demografi och de demografiska utmaningar som regionen står inför. Eftersom avhandlingsarbetet är knutet till forskningsprogrammet Middle East in the Contemporary World med fokus på Mellanösterns demografi så fästs extra stor vikt vid den självständigt utformade avhandlingsplanen, vilken ska bifogas ansökan. Avhandlingsplanen ska innehålla en motivering samt en kortfattad summering av föreslagen forskning. Den behöver inte vara särskilt detaljerad då en fullständig avhandlingsplan kommer att utformas tillsammans med handledare efter antagning. Villkor Tidsbegränsad anställning på fyra år vid heltidsstudier. Endast den som är antagen till forskarutbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100(Högskoleförordningen 5 kap). Ansökningsförfarande Anställningen som doktorand söks online: http://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning Ansökan ska skrivas på engelska. Till ansökan ska bifogas: - Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sitt forskningsintresse samt dess relevans för det aktuella projektet (maximalt tre sidor). - En avhandlingsplan (maximalt tre sidor). - Curriculum Vitae. - Betyg och examensbevis. - Uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå. - I förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå. - Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa. Sökande uppmuntras att ge namn och kontaktuppgifter på maximalt två lärare och/eller forskare, men rekommendationsbrev kommer inte att beaktas i samband med ansökningen. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lunds Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-03
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!