LetsGig & Mecenat
Gigg från: Linköpings Universitet

Professor i klinisk farmakologi, förenad anställning

  • Skola & utbildning

Linköping

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) är en av universitetets största institutioner med verksamhet framför allt inom den medicinska fakulteten. Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet. Vid BKV finner du ledande forskning med både spets och bredd inom ett stort spektrum av modern biomedicin. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/bkv LINKÖPINGS UNIVERSITET ledigförklarar en anställning som Professor i klinisk farmakologi med placering vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper förenad med anställning som överläkare/specialistläkare vid Region Östergötland Ämnesområde Klinisk farmakologi Beskrivning av ämnesområdet Klinisk farmakologi är ett tvärvetenskapligt ämne som syftar till att skapa kunskap om läkemedel och läkemedelsanvändning hos människan. Ämnet omfattar alla aspekter av sambandet mellan läkemedel och människa och inkluderar prövning och värdering av nya läkemedel, användning av läkemedel i terapeutiska syften, önskade och oönskade effekter hos individer och samhälle, samt oavsiktlig och avsiktlig felanvändning. Arbetsuppgifter I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som professor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer. Klinisk farmakologi ingår i Avdelningen för klinisk kemi och farmakologi, som är en del av Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper. Linköpings Universitet är känt för innovation och nytänkande och här finns en kreativ miljö med mycket goda möjligheter till samarbeten både med kliniska och prekliniska discipliner inom fakulteten och med andra fakulteter. Arbetsuppgifterna innefattar samarbete med flera yrkeskategorier och olika ämnesgrupperingar/nätverk inom organisationen.  Då anställningen är förenad med anställning som överläkare/specialistläkare, krävs också specialistkompetens i klinisk farmakologi. Innehavaren av denna anställning förväntas bedriva forskning på högsta nivå inom ämnesområdet och förväntas ha visat förmågan att finansiera sin forskning genom att attrahera egna nationella/internationella anslag. Innehavaren av anställningen förväntas leda en egen forskargrupp samt bidra till ämnesområdets fortsatta utveckling vid institutionen genom engagemang i utbildning på både forskarnivå och övriga nivåer. Vi söker därför en internationellt framstående forskare, i första hand inriktad mot forskning som kan knyta an till något av de befintliga forskningsområdena vid avdelningen. Vidare krävs god förmåga att tillgängliggöra forskning genom populärvetenskaplig framställning och spridning. Anställningen kräver förmåga och skicklighet i att planera, organisera och genomföra utbildningsverksamhet inom grundutbildning och forskningsverksamhet, kännetecknat av god samverkan mellan lärare/elever och mellan kollegor. Undervisningen sker på svenska och engelska. Behörighet Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. För fullständiga bedömningsgrunder se: https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=17302&rmlang=SE Tillsättningsförfarande Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från Medicinska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen. Tillträde Enligt överenskommelse. Lön Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande. Ansökningsförfarande Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 17 januari 2022. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej. Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. Vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vänligen notera att tryckta publikationer inte skickas tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler. Lika villkor Flertalet av våra professorer inom institutionen är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt. Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Linköpings Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!