LetsGig & Mecenat
Gigg från: Örebro Universitet

Doktorand med inriktning svenska språket eller litteraturvetenskap

  • Skola & utbildning

Örebro

Till forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik söker vi doktorand i humanistiska studier, inriktning svenska språket eller litteraturvetenskap, med orientering mot skolämnet svenska i grundskolan eller gymnasieskolan. Bakgrund Örebro universitet söker fyra doktorander till forskarskolan i Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik. Doktoranderna kommer att ha sin placering på olika institutioner vid universitetet. En av doktorandplatserna är inriktad mot skolämnet svenska i grundskolan eller gymnasieskolan. Planerad utbildningsstart är den 1 mars 2021. Forskarskolan är nära knuten till lärarutbildningen vid Örebro universitet och fokuserar didaktiska frågor inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Didaktik är ett forskningsområde som i vid mening behandlar relationen mellan elev, lärare och innehåll i undervisnings- och lärandeprocesser. En central utgångspunkt för didaktiken är att utbildning involverar en mängd val vad gäller undervisningens innehåll och utformning. Inom didaktisk forskning undersöks och problematiseras förutsättningar för dessa val samt vilka innebörder de har för utbildningens processer och innehåll. Fem forskarskoledoktorander är för närvarande ca två år in i sin utbildning, och nu utökar vi forskarskolan med ytterligare fyra platser, varav en alltså mot skolämnet svenska. För mer information om forskarskolan, gå till https://www.oru.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/forskarskolor/uvd/ Doktorandplatsens inriktning I skolämnet svenska ingår de två vetenskapliga disciplinerna svenska språket och litteraturvetenskap. Forskningen inom svenska språket vid Örebro universitet är särskilt stark inom multimodal text- och diskursanalys samt literacy- och skrivforskning, ofta ur språkdidaktiska perspektiv. Forskningen inom ämnet litteraturvetenskap har en viss profilering mot berättar- och fiktionsteori, spänningar mellan fiktionell och faktisk framställning samt estetik och politik, vilket öppnar för frågor av didaktisk natur kring exempelvis värdegrundsarbete och etiska avvägningar i litteraturundervisningen. Den som antas till denna doktorandplats kommer att bedriva sina studier inom forskarutbildningsämnet humanistiska studier, i vilket inriktningarna svenska språket och litteraturvetenskap ingår. Sökande anger i ansökan vilken inriktning som söks, och om avhandlingsprojektet (se nedan) inriktas på språk- eller litteraturdidaktiska frågor knutna till grundskolan och/eller gymnasieskolan. Vi vill särskilt uppmuntra sökande som är intresserade av att problematisera och studera didaktiska frågor i svenskämnets konkreta utbildningspraktik. Handledning: doktorandens handledare kommer att utses inom respektive ämne i relation till avhandlingsprojektets innehåll.  Utbildningen och anställningen Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 (120) högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din licentiat- eller doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel. Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 28 100 kr per månad. Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider).  Behörighet och urval Läs mer om behörighet och urval på http://oru.se/ledigajobb. Information Frågor om utbildningen och anställningen sänds till kicki.ekberg@oru.se.  Ange i din förfrågan att den gäller doktorandplatsen i humanistiska studier. Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten. Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på ”Ansök”. En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument: • Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå” • CV • Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis • Examensarbete (självständigt arbete) • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav • Projektbeskrivning - med upplysningar om ämne och syfte, frågeställningar och disposition, forskningsmässigt intresse inriktning skolämnet svenska språket eller litteraturvetenskap, teori och metod samt material (5-10 sidor). Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas. Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se). En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning. Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/ Sista ansökningsdag är 28 november 2021. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Örebro Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-28
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!