LetsGig & Mecenat
Gigg från: Karlstads Universitet

Universitetslektor i biologi med inriktning mot zoofysiologi

  • Skola & utbildning

Karlstad

Beskrivning Biologiämnet har ca 40 anställda och tillhör institutionen för miljö- och livsvetenskaper inom fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. I ämnet biologi ges kandidat- och masterexamen samt ämneslärarexamen i biologi respektive naturkunskap. Biologi är forskarutbildningsämne med för närvarande 18 doktorander. Vid ämnet bedrivs huvudsakligen forskning inom ekologi och biologididaktik. Biologididaktisk forskning bedrivs inom forskningscentrumet SMEER (Science Mathematics and Engineering Education Research) https://www.kau.se/en/smeer Arbetsuppgifter I anställningen som universitetslektor i biologi med inriktning mot zoofysiologi ingår undervisning och forskning. Universitetslektorn förväntas vara delaktig i planering, genomförande och utvärdering av undervisning i främst zoofysiologi, cell- och molekylärbiologi inom biologiprogrammet samt till viss del inom ämneslärarprogrammets biologi respektive naturkunskap. Kursmoment på masterprogrammet med inriktning mot ekologi och naturvård kan ingå, liksom handledning av examensarbeten på kandidat- och masternivå. Vi söker en universitetslektor som är en engagerad och god pedagog och som deltar aktivt i ämnets utveckling både vad gäller undervisning och forskning. Vi förutsätter att den sökande aktivt bidrar till utvecklingen av ämnets externa kontaktnät och till nya externfinansierade forskningsprojekt. Önskvärda utvecklingsinriktningar är ekofysiologiska undersökningar och molekylära studier som till exempel DNA-barcoding och populationsgenetik. Behörighetskrav För behörighet till anställning som universitetslektor krävs doktorsexamen i biologi eller motsvarande vetenskaplig kompetens samt visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning om 15hp saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för de två första årens anställning. Sökande ska ha uppvisat både dokumenterat god undervisningsförmåga på grundnivå samt goda forskningserfarenheter som fokuserar på zoofysiologi. För behörighetskrav i övrigt, se HF 4 kap. 4 § samt Karlstads universitets anställningsordning. http://intra.kau.se/dokument/upload/82 F31 D101db1413 EF4kg703439 F0/17_20 Bilaga anstallningsordn.pdf Bedömningsgrunder Vid tillsättningen kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid urval av behöriga sökanden kommer särskild vikt att läggas vid - omfattande och dokumenterad forskningsskicklighet med specialisering mot zoofysiologi, där utnyttjandet av molekylärbiologiska metoder ingår, företrädesvis med anknytning till ekologiska frågeställningar. - omfattande och dokumenterad pedagogisk skicklighet, baserad på planering, genomförande och utvärdering av undervisning, handledning och examination. Vid urval av behöriga sökanden kommer stor vikt att läggas vid - framgång i att erhålla externa forskningsmedel, gärna av större omfattning. - förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter samt förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andras insatser. - god muntlig och skriftlig förmåga att uttrycka sig och undervisa på svenska och engelska. Vid urval av behöriga sökanden kommer vikt att läggas vid - erfarenhet av att undervisa inom lärarutbildning och/eller egen lärarexamen. - erfarenhet av att kommunicera forskningsresultat till olika målgrupper i samhället. - förmåga till samverkan såväl inom som utom akademien. - omfattning av externa internationella och nationella kontaktnät inom ämnet. - handledarerfarenhet från forskarutbildning. Anställningen tillsätts med den sökande som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av ämnet biologi. Villkor Tillsvidareanställning på heltid med tillträde den 1 september 2022 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Övrigt Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.  Ansökan ska bestå av: - personligt brev, som beskriver dina meriter och egenskaper i relation till tjänsten - styrkt CV/meritsammanställning med minst tre angivna referenspersoner, varav en med arbetsledande ställning. Referenspersonerna ska ha god kännedom om din forskningsverksamhet och pedagogiska förmåga - fördjupad redogörelse för pedagogisk grundsyn och verksamhet - fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet, inkl framgång i att erhålla externa forskningsmedel - intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper - redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet - redogörelse för erfarenhet från ledning, samarbete och administration - planer för den framtida verksamheten - publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå) - kopior på betyg, intyg och examensbevis - högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan skall bifogas den digitala ansökan. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, dataprogram, ska skickas i tre exemplar till: Karlstads universitet Registrator 651 88 KARLSTAD Ange ref.nr REK 2020/59 Sista ansökningsdag: 2021-06-13 Välkommen med din ansökan! Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Karlstads Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-06-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!